اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

خوش آمد گوییبه وبلاگ من خوش آمدید   


شماره ی تماس :  09184806631  با مدیریت محمدامین مرادی

جیمل مدیریت وبلاگ:mohammadaminbavar78@gmail.com
ساخت آیکون برای وبلاگ(favicon) با قیمت ارزان

برای وبلاگم نویسنده می خواملطفا نظر یادتون نره دوستانمگفته بودی كه چرا محو تماشای منی؟


 و آنچنان مات كه یكدم مژه بر هم نزنی


 مژه بر هم نزنم تا كه ز دستم نرود


 ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی!!

[ سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 02:45 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

یک دو سه روزی اگر          
          ســروی و بــایــد کــه نــاگـزیـر بـمـانـی
          پــای بــدامــن کــشــی اســیــر بــمـانـی

          بــر ســرِ یــک پـا در ایـن مـدار مـقـدّر
          حــیــف کــه بـایـد کـه نـاگـزیـر بـمـانـی

          زخــم عــمــیــقـی شـیـار درد بـزرگـی
          دیــر گــریــزی کــه در ضــمـیـر بـمـانـی

          از تو همین سر کشی خوشست که باری
          ســرزده از چــلــه هـمـچـو تـیـر بـمـانـی

          خـاک رقـم زد بـه سـرنـوشـت بـلـندت
          ســرو مــن از ریـشـگـی حـقـیـر بـمـانـی

          زهـره بـچـنـگ آور ایـسـتـاده تـر از کوه
          تــا بــه شــکــسـتـی دگـر دلـیـر بـمـانـی

          صــبــر جــمــیــل ســتـارگـان جـلـیـلـی
          تــا بــه شــبــی تـلـخ و دیـرمـیـر بـمـانـی

          هــر رگ تــو ردّ پــای خـون بـهـارسـت
          ســبــز چــنــانــی کــه دلــپـذیـر بـمـانـی

          جــامـه ی سـبـز امـیـد گـر فـکـنـی دور
          خــار مــلــالــی کــه در کــویــر بـمـانـی

          جــلــوه ی فــردا تــراسـت بـاغ تـمـاشـا
          یـک دو سـه روزی اگـر کـه دیـر بـمانی

          تــیــغ زبــانــت بــکــار دوسـت نـیـایـد
          شــیــون اگــر خــامـشـی پـذیـر بـمـانـی

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 09:42 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

غزل جنگل          
          کـدامـیـن صـفحه از تاریخ خون تکرار شد جنگل
          کـه مـردان را سـرِ مـردانـگـی بـردار شـد جـنگل

          ولـایـت سـوز بـرقـی خـرمن خونین دلان افروخت
          جـهـان در پیش چشم خونچکانش تار شد جنگل

          ز بـس در جـلوه مهتابش بکام شب پرستان گشت
          بـه شـرمـاب سـتـاره لـاله گون رخسار شد جنگل

          بـه رگـبـاری کـه آشـفـتـه سـت خـواب هـمـزبانی را
          ســرِ آزادگــان را ســیـنـه ی دیـوار شـد جـنـگـل

          بـه تـخـت خـاک تـاج آفـتـابـش بـاش ای خـورشید
          کـه بـردار سـرافـرازی سـری سـردار شـد جـنگل

          نــهــانــجـوشـیـد در خـواب پـریـشـان رفـاقـت هـا
          شـفـقـدم بـا سـرود سـرخـشـان بیدار شد جنگل

          وطـن گـو رشـک جـنـت بـاش از گـلهای رنگارنگ
          کـه از خـون جـوانـان دامـن کـهـسـار شـد جنگل

          بـه چـشـم انـداز مـه آلـود خـون یـاران عاشق را
          رهـا در نـور هـمـچـون گـیـسـوان یـار شـد جنگل

          چـو بـگشود از رگ ما چشمه ای از خون گیاه نور
          بـه رُسـتـنـگـاه شـب از روشنی سرشار شد جنگل

          شـب مـر گـسـت و هـسـتـی بـادبـانـهـا را برافرازید
          کـه بـنـدرگـاه اخـتـرهـای شـیـریـنـکار شد جنگل

          شفق خونرنگ دامون شعله ور دریا شهاب افشان
          بـه عـصـیـانـی چـنـیـن توفنده پرچمدار شد جنگل

          خــوشــا جــمــعــیّت صــافــی دلــان در آبــی آواز
          کـه صـوفـی مـشـربان را کعبه ی دیدار شد جنگل

          بـرنـج تـلـخ مـا کـاکـل چـو در خون رفیقان شست
          انــاالـحـق گـاهِ مـنـصـوران شـالـیـزار شـد جـنـگـل

          دلــی را مــرکــز انـدوه گـیـلـان کـرده ام شـیـون
          کـه بـر آن نـقـطـه در سیر و سفر پرگار شد جنگل

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 09:41 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

شکاری دیگر          
          بـــخـــوان تـــا رودبـــاران را زلــال آوا کــنــی آخــر
          گــرانــخــوابـان سـنـگـیـن سـایـه را دریـا کـنـی آخـر

          بـخـوان چـیزی به صبح روشن فردا نمانده است ...آی
          بــخــوان تــا روشــنــم از مــژده ی فـردا کـنـی آخـر

          بـخـوان از مـردمـی هـا گـرچـه کام مردمان تلخست
          دهــن شــیــریــن مــگـر از گـفـتـن حـلـوا کـنـی آخـر

          مـزن بـر سـیـنـه سـنـگ ایـن و آن تـا بـا تو سر دارم
          چــرا از هــمــچــو مــن دیــوانـه ای پـروا کـنـی آخـر

          به ساز برگ می رقصم که پیش از خنده ی خورشید
          مــرا چــون روح شــبــنــم آسـمـان پـیـمـا کـنـی آخـر

          مــنــم آن قــاصــدک پـرواز از رویـای طـفـلـان دور
          کــه مــی آیـد شـبـی از مـن حـکـایـت هـا کـنـی آخـر

          چـنـیـن کـز بـال پـروانـه سـبـکـتـر مـی دمـی در مـن
          چــه تــرسـم آتـش از خـاکـسـتـرم بـرپـا کـنـی آخـر

          خـــروس آواز هــول آبــاد شــب قــربــان فــریــادت
          بـخـوان تـا خـواب زشـت انـدیـش را زیـبـا کـنـی آخر

          بـه گُلـبـانـگِ سـفر چون ذرّه دست افشان اگر خیزی
          بــه پــای شــوق خــاکــی بــر ســرِ دنــیـا کـنـی آخـر

          غـزالـسـتـان شـب تـردسـت مـی خـواهد ز پا منشین
          شــکــار دیــگــری شــایـد از آن صـحـرا کـنـی آخـر

          بــه تــیــر شــعـلـه ای گـر جـان آرش تـاب بـنـشـانـی
          گــذر از چــلــه ی آتــش خــلــیــل آســا کـنـی آخـر

          بـلـا گـردان چـشـمـت مـانـده ام کـز جـمـع مشتاقان
          مــرا گــر بــخــت روی آرد نــهــان پــیــدا کـنـی آخـر

          قـدمـبـوس تـو هـمـچـون سـایه ام تا کی شود روزی
          نــگــاهــی از ســرِ شــوخــی بــه زیــرِ پـا کـنـی آخـر

          چـه جـای شـکّر شـیـون؟ بـدیـن شـیـریـن دهـانی ها
          زبــان طــوطــی از آئــیــنــگــی گــویــا کــنــی آخــر

          بـــه تــوکــای ســرودن گــر دهــی آواز عــاشــق را
          رهــا از قــالــب فــرســوده چــون نــیــمـا کـنـی آخـر

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 09:40 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

آری بلند آسمانا          
          تــو بــر بــلـنـدای خـاکـم اسـطـوره ای از جـنـونـی
          شــریــان شــط شــفــق را مــا قــبـلِ تـاریـخِ خـونـی

          نـقـشـت بـه دیـوار تـکـرار بـر شانه ات سنگ بسیار
          آنــک پــس پـشـت پـنـدار سـقـف صـدا را سـتـونـی

          ای زنـده هـمـچـون طـبیعت پنهان به نُه توی تصویر
          در پـرده نـامـت نـمـانـد ایـنـسـان کـه از خود برونی

          از تـو نـسـیـمـی غـزل گـفـت در سـوره های اناالحق
          بــردارِ ایــن هــولِ نــزدیــک فــریــاد دورِ قـرونـی

          بـاریـکـه ی صـبـر صـبـحـی جاری تر از جوی پرواز
          تـا از تـو نـوشـد کـبـوتـر هـمـچـون شـفـق لاله گونی

          ما را که با درد و داغیم عریان تر از کوچه باغیم
          گـلـمـژده ای از سـتـاره در ایـن شـب بـد شـگـونـی

          از تــو زمــان در تــرنّم از تــو زمــیــن پــر تــبـسّم
          صـــورتــگــر ارغــوانــی خــنــیــاگــر ارغــنــونــی

          شایسته  ی تو نه مرگست مرگی زبان بسته خاموش
          آری بــه فــتـوای تـاریـخ زآنـگـونـه مـردن مـصـونـی

          مـرگ تـو آئـیـنـه وارسـت تـکـرار تـو بـی شـمـارست
          تـکـرار خـورشـیـد شـیـریـن در بـیـشـه ی بیستونی

          مـرگ تـو مـیلاد مرد است در شیهه ی سرخ میدان
          چـونـانکه چون ریشه در برف برگاوری در سکونی

          بـی تـوشه در فصل تردید روئیده ی خشم خویشی
          بـالـا بـلـنـدی مـقـاوم در ورطـه ی چـنـد و چـونـی

          بـی مـرز و خـط نـاپـذیـری چـون روح پـاک پـرنـده
          مــا را بــبــال ســحــر آه تــا نــاکــجـا رهـنـمـونـی؟

          سـتـواریـت را سـتـودم بـا لـهـجـه ی کوهی خویش
          زان پـیـشـت از سـیـنـه آهـی بـرخـیـزد از سرنگونی

          آتـشـفـشـانـگـونـه فـریـاد تـا کی خود از دل برآری
          ایـنـک کـه بـا خـشم خاموش سرمای سخت درونی

          بـومـی تـر از مـهـر و مـاهـی بر گستراکی که ابریست
          آری بــلــنــد آســمــانــا نــایــد ز تــو ایــن زبــونــی

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 09:38 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

غزل برنج          
          تــا بــدلــخــواه کــبــوتــر ســفــره انــدازد بـرنـج
          کــاش در بــاران اشــکــم قــد بـرافـرازد بـرنـج

          چنگ جنگل شد نسیم آهنگ تا در گوش دشت
          چــشــم انــداز افــق را نــغــمــه پـردازد بـرنـج

          در نـــی شـــالــی اگــر آواز بــومــی بــشــکــنــد
          جــیـره خـوار قـریـه را در شـکـوه انـدازد بـرنـج

          خـوشـه در پـسـتـان حسرت خون ما را شیر کرد
          تـا کـه شـیـریـن قـصـه ای از غـصـه آغـازد بـرنـج

          آســمــان دشــت پُر گــرد اســت از پــای نــشـاط
          تـا بـه رهـواری کـه صـبـر مـاسـت مـی تـازد بـرنج

          گـر بـکـار خـصـم آیـد گـو کـه: در رویـای سـبـز
          آنــقــدر مــانــد کــه رنــگ آشــنــا بــازد بــرنــج


          ور بـکـام دوسـت گـردد گـو: بـه شـالـیزار سرخ
          قـطـره قـطـره خـون مـا را نـوش جـان سازد برنج

          نــاز پــرورد ســرود شــاعــران شــهــر نــیـسـت
          برخود  از شعری که ((شیون)) سر کند نازد برنج

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 09:37 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic