تبلیغات
اشعار زیبا

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

خوش آمد گوییبه وبلاگ من خوش آمدید   


شماره ی تماس :  09184806631  با مدیریت محمدامین مرادی

جیمل مدیریت وبلاگ:mohammadaminbavar78@gmail.com
ساخت آیکون برای وبلاگ(favicon) با قیمت ارزان

برای وبلاگم نویسنده می خواملطفا نظر یادتون نره دوستانمگفته بودی كه چرا محو تماشای منی؟


 و آنچنان مات كه یكدم مژه بر هم نزنی


 مژه بر هم نزنم تا كه ز دستم نرود


 ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی!!

[ سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 01:45 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

در کنار دیگران          
          دیــدگــانــت خـار در دل دارد امّا دیـدنـی اسـت
          زخم غربت دیدگان از چشم صحرا دیدنی است

          بـی دهـن چـون غـنـچـه می خندی به روی آفتاب
          فــصــل عـطـرافـشـانـی بـاغ تـمـاشـا دیـدنـی اسـت

          اشـک مـا هـرگـز نـمـی آیـد بـه چـشـم اهـل خاک
          گـریـه ی دریـا پـسـنـد مـاهـیـان نـادیـدنـی اسـت

          پــشـت مـژگـان تـرِ مـهـتـاب مـی خـوانـد خـروس
          بــامــداد شــســتـه از بـاران فـردا دیـدنـی اسـت

          رنــگ نــپــذیــری اگــر از طــیــف بـازیـگـاه نـور
          دیــدنــی نــادیــدنـی نـادیـدنـی هـا دیـدنـی اسـت

          گـونـه ی گـل آتـشـیـن شـد چـشـم گلگشتی نماند
          چـشـم خـوش بـیـنی اگر می بود دنیا دیدنی است

          آه ... ای خـــون رهـــائـــی در رگ زنــجــیــریــان
          نـعـره ی مـسـتـانِ از عـشـق تو رسوا دیدنی است

          از دو ســوی پــل اگــر یــکـروز روی آور شـویـم
          چـشـم بـنـدیـهـای اشـک شـوق آنـجـا دیدنی است

          جــلــوه کــن ای مــاه در ایــوان دلــهــای خـراب
          هـم از ایـن آئـیـنـه آن روی دل آرا دیـدنـی است

          آب از تــو پــرتــلــاطــم خــاک از تـو پـر طـنـیـن
          از تـو هـر نـقشی که می بندم به رویا دیدنی است

          پــچ پــچــی بـا سـاحـل خـامـوش دارد از تـو مـوج
          مـی رسـی در مـقـدمـت آشـوب دریـا دیدنی است

          مــن نــه قــقــنـوسـم ولـی گـردِ سـرت پـرواز مـن
          بــا دو بــال آتــشــیـن پـروانـه آسـا دیـدنـی اسـت

          جــویــبــاری از ســرشــک آورده ام نــازی بـرم
          سـرکـشـی هـایـت ولـی ای سـرو بـالـا دیدنی است

          خـار حـسـرت مـی خـورم از چشم خرما رنگ تو
          دسـت مـا کـوتـاه و بـر نـخـل تـو خرما دیدنی است

          بـا کـسـی جـز بـا غـمـش شـیـون نـمـی جوشد دلم
          در کــنــار دیــگــران تــنـهـائـی مـا دیـدنـی اسـت

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 10:38 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

باغ گلدوزی          
          پــرنــده در قـفـس تـار و پـود مـی خـوانـد
          بـه شـاخـه ی نـخـی گـل سـرود مـی خواند

          سـرود دسـت نـجـیـبـی کـه در مـه تـصـویـر
          دو بال خسته اش از هم گشود می خواند

          شـکـاف سـیـنـه سـپـارد بـه بخیه ی سوزن
          بـنـفـش و آبـی و سـرخ و کـبـود مـی خواند

          بــه درّه واره ی شــب مــی زنــد پــل آواز
          مــرا بـه خـلـوت آنـسـوی رود مـی خـوانـد

          کـنـون که در رگ من خون کوتوالی نیست
          مـرا بـه شـوق کـدامـیـن صعود می خواند؟

          خـروس بـی مـحـلـست این سپیده ی کاذب
          پـرنـده آه ... چـرا دیـر و زود مـی خـوانـد

          نـــه بـــال پــرزدنــی نــی هــوای پــروازی
          هـمـیـن کـنـار مـن از این حدود می خواند

          پـرنـده خـسـتـه تـر از مـن بـبـاغ گـلدوزی
          دریــچــه را بــه فـراز و فـرود مـی خـوانـد

          شـراع زمـزمـه اش تیره چون پر زاغ است
          مــیــان آتـش سـیـگـار و دود مـی خـوانـد

          بـهـار پـرده نـشـیـن خـانـه زاد پـائـیز است
          پــرنــده در قـفـس تـار و پـود مـی خـوانـد

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

از قول غزل          
          کـهـکـشـان سـیـرم و دارم سـرِ پـرواز دگر
          تـا بـه خـطـی رسـم از نـقـطـه ی آغـاز دگـر

          کـاهـی از کـوه نـیـایـد کـه بـه جـولـانگهِ باد
          شــده ام ریــگ روان را عــلـم افـراز دگـر

          شـد گـلـو گـیـرِ قـفـس نـغمه ام ای مرغ هوا
          بـه هـوایـی کـه شـوم طـعـمـه ی شـهباز دگر

          بــه تــمــاشــای خــود از آیــنــه رو گـردانـم
          در نــگــر هــمّتـم از چـشـم نـظـر بـاز دگـر

          جـز مـن ای عـشـق بـلـنـد آمـده درگاه هنوز
          خــاکـبـوس قـدمـت نـیـسـت سـرانـداز دگـر

          خـالـی ام هـمـچو نی از ناله دم گرم تو کو؟
          تــا بــه لــب آیـدم از پـرده ی دل راز دگـر

          جـز بـه جبران زمینگیری خود چرخ نگشت
          آســـمـــان دگــری خــواهــم و پــرواز دگــر

          گـر مـوافـق خـورَدَم زخـمـه بـه ساز ملکوت
          هــم بــه شـور آورمـت بـاز بـه شـهـنـاز دگـر

          نــتــراشـیـده سـرآنـگـونـه قـلـنـدر شـده ام
          کـه بـه گـیـلانکده ام خواجه ی شیراز دگر

          شیون این مایه که دم می زنی از قول غزل
          بــه ردیــفـت نـرسـد قـافـیـه پـرداز دگـر ...

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 10:36 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

خطی سزاوار تاریخ          
          خـــواهـــم شــدن پــاره خــطّی تــا امــتــدادم بــمــانــد
          خــطّی کــه در بــی نــهــایــت خــود را بـه خـطّی رسـانـد

          خــطّی کــه آبـش گـواراسـت در جـاده ی شـوسـه ی کـار
          خـــطّی کــه ســوز عــطــش را در کــارگــرهــا نــشــانــد

          خــطّی کـه دنـبـالـه دارسـت مـنـظـومـه ای بـی مـدارسـت
          خــطّی کــه از خــود شــمــا را بــیــرون تــوانــد کــشـانـد

          خطّی که چون شهد گلهاست شیرین تر از طعم خرماست
          خــطّی کــه چــون شــعــرِ کــنـدو زنـبـورش از بـر تـوانـد

          خـطّی کـه نـقـش آفـریـن اسـت جـغـرافـیـای زمـیـن اسـت
          خـــطّی کـــه هــمــواره خــود را از اهــل دنــیــا بــدانــد

          خــطّی ســتــیــزنــده راهــی پــویــنــده از تــازه خـواهـی
          خـــطّی کـــه بـــی انـــتـــهـــاتــر از بــاد صــحــرا بــرانــد

          خــطّی بــه گــویــائــی غــم پـنـهـان بـچـشـمـان خـامـوش
          خــطّی بــه خــوانـائـی خـون خـطـی کـه خـود را بـخـوانـد

          خـطّی کـه جـادوی خـاک اسـت سـحرِ سحرگاه تاک است
          خــطّی کــه از جــوش غــیــرت خــون در رگ مــادوانــد

          خـطّی کـه مـردم شـکـار اسـت بـرنـامـه ی روزگـار اسـت
          خــطّی کــه مــا را بــخــوانــد خــطّی کــه مــن را بــرانــد

          خــطّی زلــال آســمـان رنـگ پـیـدا بـه شـفّافـی اش سـنـگ
          خــطّی کــه خــیــل کــبــوتــر در آبــی اش پــر تــکــانــد

          خــطّی هــوا خــورده از صــبــر آبـشـخـور چـشـمـه ی ابـر
          خـــطّی کــه بــذرِ شــکــر را در غــوره زاران فــشــانــد

          خــطّی بــغــایــت صــمــیــمــی چــون عـاشـقـان قـدیـمـی
          خـــطّی ســـزاوار تـــاریــخ چــیــزی کــه از مــن بــمــانــد

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شیون فومنی

می رانمت چو مهتاب          
          زیـبـا تـریـن حضوری از عشق در من ای دوست
          عـشـقـی کـه آتـشـم زد در مـاه بهمن ای دوست

          راهـم زدی و آهـم در سـیـنـه ی شـب افـروخت
          گـم شـد سـتـاره مـن در روز روشـن ای دوست

          یــکــدم نــمــی تــوانـم بـی صـحـبـت تـو دم رد
          افکندی ام چو قمری طوقی به گردن ای دوست

          جـــادوی آفـــتـــابــی هــمــخــون دخــتــر تــاک
          پـرکـن پـیـالـه ام را مـردی بـیـفـکـن ای دوست

          از چــــلــــه ی کــــمـــان قـــد کـــمـــانـــی مـــا
          تـیـری تـوان نـشاندن بر چشم دشمن ای دوست

          مــی رانــمــت چــو مــهــتــاب بـر مـوج آب دیـده
          دارم در آرزویــت دریــا بــه دامـن ای دوسـت

          نــی پــایــبــنــد شـهـرم نـی گـوشـه گـیـر صـحـرا
          زین  بیشتر چه خواهی از جان شیون ای دوست

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 10:33 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]