تبلیغات
اشعار زیبا

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

خوش آمد گوییبه وبلاگ من خوش آمدید   


شماره ی تماس :  09184806631  با مدیریت محمدامین مرادی

جیمل مدیریت وبلاگ:mohammadaminbavar78@gmail.com
ساخت آیکون برای وبلاگ(favicon) با قیمت ارزان

برای وبلاگم نویسنده می خواملطفا نظر یادتون نره دوستانمگفته بودی كه چرا محو تماشای منی؟


 و آنچنان مات كه یكدم مژه بر هم نزنی


 مژه بر هم نزنم تا كه ز دستم نرود


 ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی!!

[ سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 01:45 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۵          
          رنــد مــســتـی جـو دمـی بـا او بـرآ
          از در مــیــخــانــهٔ مــا خــوش درآ

          مـجـلـس مـا را غـنـیـمـت مـی شـمـر
          زانـکـه اینجا خوشتر از هر دو سرا

          جـام مـی بـسـتـان و مستانه بنوش
          قـول مـا مـی گـو سـرودی مـی سرا

          خـوش خـرابـاتـی و خـم می سبیل
          مـا چـنـیـن مست و تو مخموری چرا

          آب چشم ما روان بر روی ما است
          بــاز مــی گــویــنـد بـا هـم مـاجـرا

          ماه  من امشب برآمد خوش خوشی
          تـو بـیـا تـا روز امـشـب خـوش بـرآ

          نــعــمــت دنــیــی و عـقـبـی آن تـو
          نــعــمـت الـلـه از هـمـه عـالـم مـرا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 11:52 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۴          
          مـا بـه عـیـن تو دیده ایم تو را
          وز هــمـه بـرگـزیـده ایـم تـو را

          عاشقانه  یگانه در شب و روز
          در کش خود کشیده ایم تو را

          نـور چـشـمـی و در نـظر داریم
          مـا بـه عـیـن تو دیده ایم تو را

          بــه وجــود آفــریـده ای مـا را
          بــه ظــهــور آورده ایــم تـو را

          نـعـمـت الـلـه را فـروخـتـه ایم
          بـه بـهـایـش خـریـده ایم تو را

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 11:51 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۳          
          عــــارفـــی کـــو بُود ز آل عـــبـــا
          خـواه گـو خـرقـه پوش و خواه قبا

          جـان مـعـنـی طـلـب نه صورت تن
          تــن بـی جـان چـه مـی کـنـد دانـا

          بـاده مـی نـوش و جـام را می بین
          تــا تــن و جــان تــو بــود زیــبــا

          گـرچـه حـق ظـاهـر است کی بیند
          دیـــدهٔ دردمـــنـــد نـــابـــیـــنـــا

          احـمـق اسـت آنـکه ما و حق گوید
          مـرد عـاشـق نـگـویـد ایـن حـاشا

          یک وجود است و صد هزار صفت
          بـه وجـود اسـت ایـن دوئـی یـکتا

          مـی وحـدت ز جـام کـثـرت نـوش
          نــیـک دریـاب ایـن سـخـن جـانـا

          مـا و کـعـبـه حـکایتی است غریب
          رنــد ســرمــسـت و جـنـت الـمـأوا

          بـر در دیـر تـکـیـه گـاه مـن است
          گـــر مـــرا طـــالــبــی بــیــا آنــجــا

          قـطـره و بـحـر و مـوج و جـو آبـنـد
          هــر چـه خـواهـی بـجـو ولـی از مـا

          نــعــمــت الــلـه را بـه دسـت آور
          بـــا خـــدا بـــاش بــا خــدا خــدا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 11:50 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۲          
          نـعـمـت الـلـه اسـت دائـم بـا خـدا
          نــعـمـت از الـلـه کـی بـاشـد جـدا

          در دل و دیـده نـدیـدم جز یکی
          گـر چـه گردیدم بسی در دو سرا

          میل ساخل کی کند بحری چو شد
          غــرقــه در دریـای بـی پـایـان مـا

          مــا نــوا از بــیــنــوائــی یــافـتـیـم
          گــر نــوا جــوئــی بــجــو از بـیـنـوا

          از خــدا بـیـگـانـه ای دیـدیـم نـه
          هـر کـه بـاشـد هـسـت بـا او آشـنـا

          سـروری خـواهـی برآ بر دار عشق
          کـــز ســـر دار فــنــا یــابــی بــقــا

          سـیـد سـرمـست اگر جوئی حریف
          خـیـز مـسـتـانـه بـه مـیـخـانـه درآ

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 11:49 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۱          
          هر  چه گفتم عیان شود به خدا
          پـیـر مـا هـم جـوان شَود به خدا

          در مــیــخــانـه را گـشـاد یـقـیـن
          ســاقـی عـاشـقـان شـود بـه خـدا

          هـر چـه گـفتم همه چنان گردید
          هـر چـه گویم همان شود به خدا

          از سـر ذوق ایـن سـخـن گـفـتـم
          بـشـنو از من که آن شود به خدا

          آیــنــه گــیـش چـشـک مـی آرم
          نـور آن رو عـیـان شـود بـه خدا

          بــاز عــلــم بــلــیـغ مـی خـوانـم
          ایـن مـعـانـی بـیـان شـود به خدا

          گــوش کـن گـفـتـهٔ خـوش سـیـد
          این چنین آن چنان شود به خدا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 11:48 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]