تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۱          
          اول دفـــــتـــــر بــــه نــــام ایــــزد دانــــا
          صــــانــــع پــــروردگــــار حــــی تــــوانــــا

          اکـــبـــر و اعــظــم خــدای عــالــم و آدم
          صـــورت خــوب آفــریــد و ســیــرت زیــبــا

          از در بـــخـــشـــنـــدگـــی و بــنــده نــوازی
          مـــرغ هـــوا را نـــصــیــب و مــاهــی دریــا

          قـسـمـت خـود مـی‌خـورنـد منعم و درویش
          روزی خــود مــی‌بــرنــد پــشــه و عــنــقــا

          حــاجــت مــوری بــه عــلـم غـیـب بـدانـد
          در بــن چــاهــی بــه زیــر صــخــره صــمــا

          جــانــور از نــطــفــه مـی‌کـنـد شـکـر از نـی
          بـرگ‌تـر از چـوب خـشـک و چـشـمه ز خارا

          شــربــت نــوش آفــریــد از مــگــس نــحـل
          نـــخـــل تـــنـــاور کـــنـــد ز دانــه خــرمــا

          از هــمــگــان بــی‌نــیـاز و بـر هـمـه مـشـفـق
          از هــمــه عــالــم نــهــان و بــر هــمـه پـیـدا

          پــــرتـــو نـــور ســـرادقـــات جـــلـــالـــش
          از عـــظـــمـــت مـــاورای فـــکـــرت دانـــا

          خــود نـه زبـان در دهـان عـارف مـدهـوش
          حــمــد و ثــنـا مـی‌کـنـد کـه مـوی بـر اعـضـا

          هــر کــه نــدانــد ســپــاس نــعـمـت امـروز
          حــیــف خــورد بــر نــصــیـب رحـمـت فـردا

          بـــارخـــدایـــا مـــهـــیـــمـــنـــی و مـــدبــر
          وز هـــمـــه عـــیـــبــی مــقــدســی و مــبــرا

          مــا نــتــوانــیــم حــق حــمــد تــو گــفــتـن
          بـــا هـــمـــه کـــروبـــیـــان عـــالـــم بـــالــا

          سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت
          ور نــه کــمــال تــو وهـم کـی رسـد آن جـا

موضوع: سعدی،

[ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 08:45 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]