تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۲          
          ای نـــفـــس خــرم بــاد صــبــا
          از بـــر یــار آمــده‌ای مــرحــبــا

          قـافـلـه شـب چه شنیدی ز صبح
          مـرغ سـلـیـمـان چـه خبر از سبا

          بر سر خشمست هنوز آن حریف
          یــا ســخـنـی مـی‌رود انـدر رضـا

          از در صـلـح آمـده‌ای یـا خـلـاف
          بــا قــدم خــوف روم یــا رجـا

          بـار دگـر گـر به سر کوی دوست
          بـگـذری ای پـیـک نـسـیـم صبا

          گـو رمـقـی بـیش نماند از ضعیف
          چـنـد کـنـد صـورت بـی‌جـان بقا

          آن  همه دلداری و پیمان و عهد
          نـیـک نـکـردی کـه نـکردی وفا

          لــیــکـن اگـر دور وصـالـی بـود
          صــلــح فــرامـوش کـنـد مـاجـرا

          تـا بـه گـریبان نرسد دست مرگ
          دسـت ز دامـن نـکـنـیـمـت رهـا

          دوسـت نـبـاشد به حقیقت که او
          دوسـت فـرامـوش کـنـد در بـلـا

          خـسـتـگی اندر طلبت راحتست
          درد کــشــیــدن بــه امـیـد دوا

          سـر نـتـوانم که برآرم چو چنگ
          ور چـو دفـم پـوسـت بـدرد قـفا

          هـر سـحـر از عشق دمی می‌زنم
          روز دگــر مــی‌شــنــوم بـرمـلـا

          قـصـه دردم هـمـه عـالـم گرفت
          در کــه نــگــیــرد نــفـس آشـنـا

          گـر بـرسـد نـالـه سـعدی به کوه
          کــوه بــنــالــد بــه زبــان صــدا

موضوع: سعدی،

[ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 07:47 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]