تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۳          
          روی تـو خـوش مـی‌نـمـایـد آیـنـه مـا
          کـآیـنـه پـاکـیـزه است و روی تو زیبا
          چـون مـی روشـن در آبـگـیـنه صافی
          خـوی جـمـیـل از جـمال روی تو پیدا
          هـر کـه دمـی با تو بود یا قدمی رفت
          از تـو نـبـاشـد بـه هـیـچ روی شکیبا
          صـیـد بـیـابـان سـر از کـمـنـد بپیچد
          مـا هـمـه پـیـچـیده در کمند تو عمدا
          طـایـر مسکین که مهر بست به جایی
          گـر بـکـشـنـدش نـمی‌رود به دگر جا
          غـیـرتم آید شکایت از تو به هر کس
          درد احــبــا نــمــی‌بــرم بــه اطــبــا
          بـرخـی جـانـت شوم که شمع افق را
          پــیــش بــمــیــرد چــراغــدان ثـریـا
          گـر تـو شـکـرخـنـده آسـتـین نفشانی
          هـر مـگـسـی طـوطیی شوند شکرخا
          لـعـبـت شـیـریـن اگـر تـرش نـنشیند
          مـدعـیـانـش طـمـع کـنـنـد بـه حـلوا
          مرد تماشای باغ حسن تو سعدیست
          دسـت فـرومـایـگـان بـرنـد بـه یـغما

موضوع: سعدی،

[ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 07:49 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]