تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۴          
          اگـر تـو فـارغـی از حـال دوسـتـان یـارا
          فــراغــت از تـو مـیـسـر نـمـی‌شـود مـا را
          تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش
          بـیـان کـنـد کـه چـه بـودست ناشکیبا را
          بـیـا کـه وقـت بهارست تا من و تو به هم
          بـه دیـگـران بـگـذاریـم بـاغ و صحرا را
          بـه جـای سـرو بـلند ایستاده بر لب جوی
          چــرا نــظــر نــکــنــی یــار ســروبـالـا را
          شـمـایـلـی کـه در اوصـاف حسن ترکیبش
          مــجــال نــطــق نــمــانــد زبــان گــویـا را
          کـه گـفـت در رخ زیـبـا نـظـر خـطـا باشد
          خــطــا بــود کـه نـبـیـنـنـد روی زیـبـا را
          بـه دوسـتـی کـه اگر زهر باشد از دستت
          چنان  به ذوق ارادت خورم که حلوا را
          کــسـی مـلـامـت وامـق کـنـد بـه نـادانـی
          حـبـیـب مـن کـه ندیدست روی عذرا را
          گــرفـتـم آتـش پـنـهـان خـبـر نـمـی‌داری
          نــگــاه مــی‌نــکـنـی آب چـشـم پـیـدا را
          نـگـفـتـمـت که به یغما رود دلت سعدی
          چـو دل بـه عـشـق دهـی دلبران یغما را
          هـنـوز بـا هـمـه دردم امـیـد درمـانـسـت
          کــه آخــری بــود آخــر شــبـان یـلـدا را

موضوع: سعدی،

[ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 08:49 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]