تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۵          
          شـــب فـــراق نـــخـــواهــم دواج دیــبــا را
          کــه شــب دراز بــود خــوابــگــاه تــنـهـا را
          ز دســت رفــتــن دیـوانـه عـاقـلـان دانـنـد
          کــه احــتــمــال نــمـانـدسـت نـاشـکـیـبـا را
          گــرش بـبـیـنـی و دسـت از تـرنـج بـشـنـاسـی
          روا بــود کــه مــلــامــت کــنــی زلــیـخـا را
          چـنـیـن جـوان کـه تـویـی بـرقـعـی فـروآویز
          و گــر نــه دل بــرود پــیــر پــای بــرجــا را
          تــو آن درخـت گـلـی کـاعـتـدال قـامـت تـو
          بـــبـــرد قـــیـــمــت ســرو بــلــنــدبــالــا را
          دگـر بـه هـر چـه تـو گـویـی مـخـالـفـت نکنم
          کــه بــی تـو عـیـش مـیـسـر نـمـی‌شـود مـا را
          دو چـشـم بـاز نـهـاده نـشـسـته‌ام همه شب
          چــو فــرقــدیــن و نـگـه مـی‌کـنـم ثـریـا را
          شبی  و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز
          نــظــر بــه روی تــو کـوری چـشـم اعـدا را
          من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق
          مــعــاف دوســت بــدارنــد قـتـل عـمـدا را
          تـو هـمـچـنـان دل شـهـری بـه غمزه‌ای ببری
          کــه بــنـدگـان بـنـی سـعـد خـوان یـغـمـا را
          در  این روش که تویی بر هزار چون سعدی
          جـــفــا و جــور تــوانــی ولــی مــکــن یــارا

موضوع: سعدی،

[ شنبه 15 فروردین 1394 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]