تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۶          
          پـیـش مـا رسـم شـکـسـتـن نبود عهد وفا را
          الـلـه الـلـه تـو فـرامـوش مـکـن صحبت ما را
          قــیــمـت عـشـق نـدانـد قـدم صـدق نـدارد
          سـسـت عـهـدی کـه تـحـمـل نکند بار جفا را
          گـر مـخـیـر بـکنندم به قیامت که چه خواهی
          دوسـت مـا را و هـمـه نـعـمـت فردوس شما را
          گـر سـرم مـی‌رود از عـهـد تـو سر بازنپیچم
          تـا بـگـویـنـد پس از من که به سر برد وفا را
          خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید
          دردمـنـدان بـه چـنـیـن درد نـخواهند دوا را
          بـاور از مـات نـبـاشـد تـو در آیـیـنـه نگه کن
          تـا بـدانـی کـه چـه بـودسـت گـرفـتـار بـلـا را
          از ســر زلـف عـروسـان چـمـن دسـت بـدارد
          بـه سـر زلـف تـو گـر دسـت رسـد بـاد صبا را
          سـر انـگـشـت تـحـیـر بـگـزد عـقل به دندان
          چـون تـأمـل کـنـد ایـن صورت انگشت نما را
          آرزو مـی‌کـنـدم شـمـع صـفـت پـیش وجودت
          کــه ســراپـای بـسـوزنـد مـن بـی سـر و پـا را
          چـشـم کـوتـه نـظران بر ورق صورت خوبان
          خـط هـمـی‌بـیـنـد و عـارف قـلم صنع خدا را
          هـمـه را دیـده بـه رویـت نـگـرانـست ولیکن
          خـودپـرسـتـان ز حـقـیـقـت نـشـناسند هوا را
          مــهــربـانـی ز مـن آمـوز و گـرم عـمـر نـمـانـد
          بـه سـر تـربـت سـعـدی بـطـلـب مـهـرگـیـا را
          هـیـچ هـشـیـار مـلـامـت نـکـنـد مـسـتی ما را
          قـل لـصـاح تـرک الـنـاس مـن الوجد سکاری

موضوع: سعدی،

[ یکشنبه 30 فروردین 1394 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]