تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۸          
          ز انــدازه بــیــرون تــشــنــه‌ام ســاقــی بــیـار آن آب را
          اول مـــرا ســـیـــراب کـــن وان گــه بــده اصــحــاب را

          من نیز چشم از خواب خوش بر می‌نکردم پیش از این
          روز فــراق دوســتــان شـب خـوش بـگـفـتـم خـواب را

          هــر پـارسـا را کـان صـنـم در پـیـش مـسـجـد بـگـذرد
          چــشــمــش بــر ابــرو افــکـنـد بـاطـل کـنـد مـحـراب را

          مـن صـیـد وحـشـی نـیـسـتـم دربـنـد جـان خـویـشـتـن
          گــر وی بــه تــیــرم مــی‌زنــد اســتــاده‌ام نــشــاب را

          مــقــدار یــار هــمــنـفـس چـون مـن نـدانـد هـیـچ کـس
          مــاهــی کــه بــر خــشـک اوفـتـد قـیـمـت بـدانـد آب را

          وقــتــی در آبــی تــا مــیــان دســتــی و پــایــی مـی‌زدم
          اکــنــون هــمــان پــنــداشــتــم دریــای بــی پـایـاب را

          امـــروز حـــالـــی غــرقــه‌ام تــا بــا کــنــاری اوفــتــم
          آن گـــه حـــکـــایــت گــویــمــت درد دل غــرقــاب را

          گـــر بـــی‌وفــایــی کــردمــی یــرغــو بــقــا آن بــردمــی
          کـان کـافـر اعـدا مـی‌کـشـد ویـن سـنـگ دل احـبـاب را

          فـــریــاد مــی‌دارد رقــیــب از دســت مــشــتــاقــان او
          آواز مــــطــــرب در ســــرا زحــــمــــت بـــود بـــواب را

          ســعـدی چـو جـورش مـی‌بـری نـزدیـک او دیـگـر مـرو
          ای بــی بــصــر مــن مــی‌روم او مــی‌کــشــد قــلـاب را

موضوع: سعدی،

[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 01:55 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]