تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سعدی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سعدی

غزل ۱۱          
          وقــت طــرب خــوش یــافــتــم آن دلــبــر طـنـاز را
          ســاقــی بـیـار آن جـام مـی مـطـرب بـزن آن سـاز را

          امـشـب کـه بـزم عـارفـان از شـمـع رویت روشنست
          آهــســتــه تــا نــبــود خــبــر رنــدان شــاهـدبـاز را

          دوش ای پسر می خورده‌ای چشمت گواهی می‌دهد
          بــاری حــریــفــی جــو کــه او مـسـتـور دارد راز را

          روی خــوش و آواز خــوش دارنــد هــر یـک لـذتـی
          بـنـگـر کـه لـذت چـون بـود مـحـبـوب خـوش آواز را

          چـشـمـان تـرک و ابـروان جـان را بـه نـاوک می‌زنند
          یـا رب کـه دادسـت ایـن کـمـان آن ترک تیرانداز را

          شـور غـم عـشـقـش چـنـیـن حـیفست پنهان داشتن
          در گــوش نــی رمــزی بــگــو تــا بــرکــشــد آواز را

          شـیـراز پـرغـوغـا شـدسـت از فـتـنـه چـشم خوشت
          تــرسـم کـه آشـوب خـوشـت بـرهـم زنـد شـیـراز را

          مـن مـرغـکـی پـربـسته‌ام زان در قفس بنشسته‌ام
          گـر زان کـه بـشـکـسـتـی قـفـس بـنـمـودمی پرواز را

          سـعـدی تـو مـرغ زیـرکـی خـوبـت به دام آورده‌ام
          مـشـکـل بـه دسـت آرد کـسـی مـانـنـد تـو شـهباز را[ سه شنبه 14 مهر 1394 ] [ 09:47 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]