تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سلمان ساوجی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سلمان ساوجی

غزل شمارهٔ ۱          
          دل به بوی وصل آن گل آب و گل را ساخت جا
          ورنـه مـقـصـود آن گـلـسـتـی گل کجا و دل کجا

          از هـوای دل گـل بـسـتـان خـوبـی یـافـت رنـگ
          وزگــل بــســتــان خــوبــی بـوی مـی‌یـابـد هـوا

          گـر دمـاغ بـاغ نـیـز از بـوی او آشـفـتـه نـیـسـت
          پـس چـرا هـر دم ز جـای خـود جـهـد بـاد صبا

          جــز بــه چــشــم آشــنـایـانـش خـیـال روی او
          در نــمــی‌آیــد کــه مــی‌دانــد خــیــالـش آشـنـا

          بــا شــمـا بـودیـم پـیـش از اتـصـال مـائ و طـیـن
          حـــبـــذا ایـــامــا فــی وصــلــکــم یــا حــبــذا

          مــردمــی کــایـشـان نـمـی‌ورزنـد سـودای گـلـی
          نـیـسـتـنـد از مـردمـان خـوانـنـدشان مردم گیا

          تـا قـتـیـل دوسـت بـاشـد جـان کـجا یابد حیات
          تـا مـریـض عـشـق بـاشـد دل کـجـا خواهد دوا

          هــنــدوی زلــف تــو در سـر دولـتـی دارد قـوی
          ایـنـکه دستش می‌رسد کت سر در اندازد به پا

          عـاشـقـان آنـنـد کـایـشـان در جـدایـی واصـلـند
          حـد هـر کس نیست این هستند آن خاصان جدا

          زن خـراب آبـاد گـل سـلـمـان بـه کلی شد ملول
          ای خـوشـا روزی کـه ما گردیم ازین زندان رها

موضوع: سلمان ساوجی،

[ یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]