تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سلمان ساوجی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سلمان ساوجی

غزل شمارهٔ ۵          
          مـگـس‌وار از سـر خـوان وصـال خـود مـران مـا را
          نـه مـهـمـان تـوام آخـر بـخـوان روزی بـخـوان ما را

          کـنـار از مـا چـه مـی‌جویی میان بگشاد می، بنشین
          بـه اقـبـالـت مـگـر کـاری بـرآیـد زیـن مـیـان مـا را

          از آنـم قـصـد جـان کردی که من برگردم از کویت
          « معاذا الله» که برگردم چه گردانی به جان ما را

          تـو زوری مـی‌کـنـی بـر مـا و مـا خـواهـیم جورت را
          کـشـیـدن چون کمان تا هست پی بر استخوان ما را

          رقـیـبـان در حـق مـا بـد هـمـی گـویـند و کی هرگز
          تــوانــنـد از نـکـو رویـان جـدا کـردن بـدان مـا را

          چــو اجــزای وجــود مــا مـرکـب شـد ز سـودایـت
          چـه غـم گـر چـون قـلم گیرند مردم بر زبان مارا

          قـیـامـت باشد آن روزی که بر سوی تو چون نرگس
          ز خـواب خـوش بـر انگیزند مست و سرگردان مارا

          نـشـان آب حـیـوان کـز دهـان خـضـر مـی‌جـسـتـم
          دهـانـت مـی‌دهـد ایـنـک بـه زیـر لـب نـشـان مـارا

          بـیـا سـلـمـان بـیـا تـا سـر کـنـیـم انـدر سـر کـارش
          کـزیـن خـوشـتـر سـر و کاری نباشد در جهان ما را

موضوع: سلمان ساوجی،

[ یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]