تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سنایی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سنایی

غزل شمارهٔ ۱۰          
          در ده پــــــســـــرا مـــــی مـــــروق را
          یــــــاران مـــــوافـــــق مـــــوفـــــق را

          زان مــی کــه چـو آه عـاشـقـان از تـف
          انـــگـــشـــت کـــنــد بــر آب زورق را

          زان مــی کـه کـنـد ز شـعـلـه پـر آتـش
          ایـــن گـــنـــبـــد خـــانــهٔ مــعــلــق را

          هـیـن خـیـز و ز عکس باده گلگون کن
          ایـــن اســـب ســـوار خــوار ابــلــق را

          در زیــر لــگــد بـکـوب چـون مـردان
          ایـــــن طــــارم زرق پــــوش ازرق را

          گــه ســاقــی بــاش و گـه حـریـفـی کـن
          تــــرتـــیـــب فـــروگـــذار و رونـــق را

          یک دم خوش باش تا چه خواهی کرد
          ایـــــن زهـــــد مـــــزور مــــزیــــق را

          یــک ره بـه دو بـاده دسـت کـوتـه کـن
          ایـــن عـــقـــل دراز قـــد احـــمـــق را

          بـــنـــمـــای بـــه زیـــرکـــان دیــوانــه
          از مـــصـــحــف بــاطــل آیــت حــق را

          بــر لــالــه مــزن ز چــشـم سـنـبـل را
          بــر پــســتــه مــنــه ز نــاز فــنــدق را

          بـیـرون شو ازین دو رنگ و این ساعت
          هــمــرنــگ حــریــر کــن ســتــبـرق را

          مـشـکـن بـه طـمـع مـرا تـو ای مـمـسک
          چــونــان کــه جــریــر مــر فــرزدق را

          گــر طـمـع مـیـان تـهـی سـه حـرف آمـد
          چــار اســت مــیــان تــهــی مــطـوق را

          در تــــخــــتـــهٔ اول ار بـــنـــوشـــتـــی
          بــی شــکــل حـروف عـلـم مـطـلـق را

          کــم زان بــاری کــه در دوم تــخــتـه
          چــون نــســخ کــنــی خــط مــحـقـق را

          در مــوضــع خـوشـدلـان و مـشـتـاقـان
          مـــوضـــوع فــروگــذار و مــشــتــق را

          شــعــر تــر مــطــلــق ســنــایـی خـوان
          آتـــش در زن حـــدیـــث مــغــلــق را

موضوع: سنایی،

[ یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 ] [ 01:26 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]