تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سیف فرغانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سیف فرغانی

غزل شمارهٔ ۴          
          ای رفــتــه رونــق از گـل روی تـو بـاغ را
          نــزهــت نــبــوده بــی‌رخ تـو بـاغ و راغ را

          هـر سـال شـهـر را ز رخـت در چـهار فصل
          آن زیـب و زیـنـت است کز اشکوفه باغ را

          در کــار عــشــق تـو دل دیـوانـه را خـرد
          ز آن سان زیان کند که جنون مر دماغ را

          زردی درد بــر رخ بــیــمــار عــشــق تــو
          اصـلـی اسـت آنـچـنـان کـه سیاهی کلاغ را

          دل را بــرای روشــنــی و زنـدگـی، غـمـت
          چـون شـمـع را فتیل و چو روغن چراغ را

          اول قـدم ز عـشـق فـراغـت بـود ز خـود
          مــزد هــزار شــغــل دهـنـد ایـن فـراغ را

          از وصـل تـو نـصـیـب بـرد سـیف اگر دهند
          طـــوق کـــبـــوتـــر و پـــر طــاوس زاغ را

موضوع: سیف فرغانی،

[ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ] [ 05:25 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]