تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سیف فرغانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سیف فرغانی

غزل شمارهٔ ۶          
          ای بــــدل کــــرده آشــــنـــایـــی را
          بــــرگـــزیـــده ز مـــا جـــدایـــی را

          خـــوی تـــیـــز از بــرای آن نــبــود
          کــــه بــــبــــرنــــد آشـــنـــایـــی را

          در فــراقــت چــو مــرغ مـحـبـوسـم
          کـــه تـــصـــور کـــنـــد رهــایــی را

          مژه در خون چو دست قصاب است
          بـــی تـــو مـــر دیـــدهٔ ســنــایــی را

          شــمــع رخــســارهٔ تــو مــی‌طـلـبـم
          هـــمــچــو پــروانــه روشــنــایــی را

          آفــتــابــی و بــی تــو نـوری نـیـسـت
          ذره‌ای ایــــــن دل هــــــوایـــــی را

          عــنــدلــیـبـم بـجـان هـمـی جـویـم
          بـــرگ گـــل دفـــع بـــی‌نـــوایـــی را

          بــی‌جــمــالــت چـو سـیـف فـرغـانـی
          تــرک کــردم ســخــن ســرایــی را

          چــارهٔ کــارهــا بــجــســتـم و دیـد
          چــاره وصــل اســت بــی‌شـمـایـی را

موضوع: سیف فرغانی،

[ شنبه 18 اردیبهشت 1395 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]