تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سیف فرغانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سیف فرغانی

غزل شمارهٔ ۸          
          ای خــجــل از روی خــوبــت آفــتــاب
          روز مــن بــی تــو شــبــی بــی‌مـاهـتـاب

          آفــــتـــاب از دیـــدن رخـــســـار تـــو
          آنــچــنـان خـیـره کـه چـشـم از آفـتـاب

          چون مرا در هجر تو شب خواب نیست
          روز  وصلت چون توان دیدن به خواب

          بـــر ســـر کــوی تــو ســودا مــی‌پــزم
          بـــا دل پـــر آتـــش و چــشــم پــر آب

          عـقـل را بـا عـشـق تـو در سـر جـنـون
          صــبــر را از دســت تــو پــا در رکــاب

          خــون چــکــان بــر آتـش سـودای تـو
          آن دل بــریــان مــن هــمـچـون کـبـاب

          در سـخـن ز آن لـب هـمـی بـارد شـکر
          در عــرق ز آن رو هــمـی ریـزد گـلـاب

          چـشـم مـخـمـورت کـه مـا را مست کرد
          تـوبـهٔ خـلـقـی شـکـسـتـه چـون شراب

          از هــــوایــــی کـــیـــد از خـــاک درت
          آنــچــنــان جــوشــد دلـم کـز آتـش آب

          جـز تـو از خـوبـان عـالـم کـس نداشت
          ســرو در پــیــراهــن و مــه در نــقــاب

          بـی خـطـاگـر خـون مـن ریـزی رواست
          ای خـــطــای تــو بــه نــزد مــا صــواب

          تــو طــبــیــب عــاشـقـان بـاشـی، چـرا
          مـن دهـم پـیـوسـتـه سـعدی را جواب

          سـیـف فـرغـانی چو دیدی روی دوست
          گــر بــه شــمــشـیـرت زنـد رو بـرمـتـاب

موضوع: سیف فرغانی،

[ شنبه 18 اردیبهشت 1395 ] [ 05:53 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]