تبلیغات
اشعار زیبا - غزل سیف فرغانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سیف فرغانی

غزل شمارهٔ ۹          
          ای پـسـتـهٔ دهـانـت شـیـریـن و انـگـبـیـن لب
          مـن تـلـخ کـام مـانـده در حـسـرت چنین لب

          بــودیــم بــر کــنــاری عـطـشـان آب وصـلـت
          زد بـوسـهٔ تـو مـا را چـون نان در انگبین لب

          هــرگــز بــرون نــیـایـد شـیـریـنـی از زبـانـش
          هـر کـو نـهـاده بـاشـد بـاری دهـان بـریـن لب

          عـاشـق از آسـتـیـنـت شـکـر کـشـد بـه دامن
          چـون تـو بـه گـاه خـنده، گیری در آستین لب

          تـا در مـقـام خـدمـت پـیـش تـو خاک بوسد
          روزی دو ره نـهـاده خـورشـیـد بـر زمـین لب

          از بــهــر آب خــوردن بــاری دهــان بـرو نـه
          تــا لــعــل تــر بــریــزد از کـوزهٔ گـلـیـن لـب

          بـا داغ مـهـر مـهرت ای بس گدا که چون من
          از آرزوی لــعــلــت مــالــنـد بـر نـگـیـن لـب

          از مـعـجـزات حـسـنـت بـر روی تـو بـدیـدم
          هـم شـکـر آب دنـدان هـم پـسته آتشین لب

          دل تـلـخـکـام هجر است او را به جای باده
          زیـن بـوسـه‌های شیرین درده به شکرین لب

          تـا چـنـد بـاشـد ای جـان پـیـش در تـو ما را
          چـون مـرغ بـهـر دانه از خاک بوسه چین لب

          تـو سـرخ روی حـسـنـی تـا کـرد شـیر شیرین
          خـط نـبـات رنـگـت هـمـچـون تـرانـگبین لب

          چـون فـاخـتـه بـنـالـم اکنون که مر تو را شد
          هـمـچـون گـلـوی قمری ز آن خط عنبرین لب

          هـنـگـام شـعـر گـفـتـن شوقت مرا قرین دان
          ز آن سان که در خموشی با لب بود قرین لب[ شنبه 18 اردیبهشت 1395 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]