تبلیغات
اشعار زیبا - شعر از سیمین بهبهانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

شعر از سیمین بهبهانی

نغمهٔ روسپی          
          بـــده آن قــوطــی ســرخــاب مــرا
          تـا زنـم رنـگ بـه بی رنگی ِ خویش

          بــده آن روغــن ، تــا تــازه کــنـم
          چـهـره پـژمـرده ز دلـتنگی خویش

          بـده آن عـطـر کـه مـشـکین سازم
          گــیــســوان را و بـریـزم بـر دوش

          بـده آن جـامـهٔ تـنـگـم کـه کـسان
          تــنــگ گــیــرنــد مــرا در آغــوش

          بـــده آن تـــور کـــه عــریــانــی را
          در خَمَش جـلـوه دو چـندان بخشم

          هــوس انــگــیــزی و آشــوبــگـری
          بـه سـر و سـیـنـه و پـسـتـان بخشم

          بـده آن جـام کـه سـرمـسـت شوم
          بـه سـیـه بـخـتـی خـود خـنده زنم :

          روی ایــن چــهــرهٔ نـاشـاد غـمـیـن
          چــهــره یـی شـاد و فـریـبـنـده زنـم

          وای از آن هـمـنـفـس دیـشـب من-
          چــه روانــکــاه و تــوانـفـرسـا بـود

          لـیـک پـرسـیـد چو از من ،‌ گفتم :
          کـس نـدیـدم کـه چـنین زیبا بود !

          وان دگـر هـمسر چندین شب پیش
          او هـمـان بـود کـه بـیـمـارم کـرد :

          آنـچـه پـرداخـت ، اگـر صد می شد
          درد ، زان بــیــشـتـر آزارم کـرد .

          پُر کــس بــی کـسـم و زیـن یـاران
          غـمـگـسـاری و هـواخـواهی نیست

          لــاف دلــجــویــی بــســیــار زنـنـد
          لـیـک جـز لـحـظـهٔ کـوتـاهـی نیست

          نــه مــرا هــمــســر و هـم بـالـیـنـی
          کــه کـشـد دسـت وفـا بـر سـر مـن

          نـــه مـــرا کــودکــی و دلــبــنــدی
          کــه بـرد زنـگ غـم از خـاطـر مـن

          آه ، ایـن کـیـست که در می کوبد ؟
          هــمــســر امــشــب مـن مـی آیـد !

          وای، ای غـم، ز دلـم دسـت بکش
          کـایـن زمـان شـادی او مـی بـاید !

          لـب مـن - ای لـب نیرنگ فروش -
          بـر غـمـم پـرده یـی از راز بـکش !

          تــا مــرا چــنـد درم بـیـش دهـنـد
          خنده کن ، بوسه بزن ، ناز بکش !

موضوع: سیمین بهبهانی،

[ یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ] [ 09:15 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]