تبلیغات
اشعار زیبا - شعر از سیمین بهبهانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

شعر از سیمین بهبهانی

واسطه          
          ابـرو بـه هـم کـشـیـد و مـرا گـفـت
          دیـــگــر شــکــار تــازه نــداری ؟

          ایـنـان ،‌ تـمـام ، نـقـش و نـگـارنـد
          جــز رنــگ و بـوی غـازه نـداری ؟

          دوشـــیـــزه یـــی بـــیــار کــه او را
          حــاجـت بـه رنـگ و بـوی نـبـاشـد

          وان آب و رنــگ ســاخــتــگــی را
          بـــا رنـــگـــش آبـــروی نــبــاشــد

          دوشــیــزه یــی بــیــار دل انــگـیـز
          زیــــبــــا و شـــوخ کـــام نـــداده

          بـــر لـــعـــل آبـــدار هـــوس ریــز
          از شــوق کــس نــشــان نــنــهــاده

          افـسـون بـه کـار بـسـتـم و نـیـرنگ
          تـا دخـتـری بـه چـنـگ مـن افـتـاد

          یـک بـاغ ، لـطـف و گـرمی و خوبی
          ز انـگـشـت پـای تـا بـه سـرش بود

          دیـگـر چـه گـویـمـت کـه چـه آفت
          پــســتـان و سـیـنـه و کـمـرش بـود

          بــزمــی تــمــام چــیــدم و آنـگـاه
          آن مــرد را بـه مـعـرکـه خـوانـدم

          مـشـکـیـن غـزال چـشـم سـیـه را
          نــزدیــک خــرس پــیــر نـشـانـدم

          گـفـتـم بـبـیـن !‌ کـه در هـمـهٔ عـمر
          هــرگــز چــنــیــن شـکـار نـدیـدی

          از هــیــچ بــاغ و هــیـچ گـلـسـتـان
          ایــنــســان گـل شـمـفـتـه نـچـیـدی

          زان پــس بـه او سـپـردم و رفـتـم
          مــرغ شــکــســتــه بـال و پـری را

          پــشــت دری نـشـسـتـم و دیـدم
          رنــــج تــــلـــاش بـــی ثـــمـــری را

          پـاسـی ز شـب گـذشت و برون شد
          شـادان کـه وه !‌ چـه پـرهـنـری تـو

          ایــن زر بــگــیــر کــز پــی پـاداش
          شـــایـــان مـــزد بــیــشــتــری تــو

          ایـن گـفـت و گـو نـرفـتـه بـه پـایان
          بــر دخــتــرک مــرا نــظــر افــتــاد

          زان شـکـوه هـا کـه در نگهش بود
          گــفــتـی بـه جـان مـن شـرر افـتـاد

          آن گـونـه گـشـت حـال کـه گـفـتـم
          کــوبــم بــه فــرق مــرد ، زرش را

          کــای اژدهــا !‌ بــیــا و زر خـویـش
          بـــســـتـــان و بــاز ده گــهــرش را

          دیــو درون نــهــیــب بــه مــن زد
          کـایـن زر تـو را وسـیـلـهٔ نان است

          بـنـهـفـتـمـش بـه کـیـسـه و بـسـتـم
          زیرا زر است و بسته به جان است

موضوع: سیمین بهبهانی،

[ یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ] [ 08:23 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]