تبلیغات
اشعار زیبا - شعر از سیمین بهبهانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

شعر از سیمین بهبهانی

جیب بر          
          هــیـچ دانـی ز چـه در زنـدانـم ؟
          دســت در جـیـب جـوانـی بـردم

          نـاز شـسـتـی نـه بـه چـنگ آورده
          نـاگـهان سیلی ی سختی خوردم

          مـن نـدانـم کـه پـدر کـیـست مرا
          یـا کـجـا دیـده گشودم به جهان

          کـه مـرا زاد و کـه پـرورد چـنـین
          سـر پـسـتـان کـه بـردم به دهان

          هرگز این گونهٔ زردی که مراست
          لــذت بــوســهٔ مــادر نــچــشــیـد

          پــدری ، در هــمــهٔ عــمــر ، مـرا
          دسـتـی از عـاطـفـه بر سر نکشید

          کس  ، به غمخواری ، بیدار نماند
          بــر ســر بــســتــر بــیــمـاری مـن

          بـــی تــمــنــایــی و بــی پــاداشــی
          کـس نـکـوشـیـد پـی یـاری ی من

          گـاه لـرزیـده ام از سردی ی دی
          گـاه نـالـیـده ام از گـرمـی ی تـیز

          خـفـتـه ام گـرسنه با حسرت نان
          گـوشـهٔ مـسـجـد و بر کهنه حصیر

          گـاهـگـاهـی کـه کـسی دستی برد
          بــر بــنــاگـوش مـن و چـانـهٔ مـن

          داشـتـم چـشـم ، کـه آماده شود
          نــوبــتــی شـام شـبـی خـانـهٔ مـن

          لـیـک آن پـست ،‌ که با جام تنم
          مــی رهــیـد از عـطـش سـوزانـی

          نـه چـنـان هـمـت والـایـی داشـت
          کــه مــرا ســیــر کــنــد بــا نـانـی

          بـا هـمـه بـی سـر و سامانی خویش
          بــاز چـنـدیـن هـنـر آمـوخـتـه ام

          نـــرم و آرام ز جــیــب دگــران
          بــردن ســیـم و زر آمـوخـتـه ام

          نــیــک آمـوخـتـه ام کـز سـر راه
          تــه ســیــگــار چـسـان بـردارم

          تـلـخی ی دود چشیدم چو از او
          نـرم ، در جـیـب کسان بگذارم

          یـا بـه تـیـغـی کـه به دستم افتد
          جــامــهٔ تــازهٔ طــفــلــان بـدرم

          یـا کـمـیـن کـرده و از بـار فـروش
          سـیـب سـرخـی بـه غـنیمت ببرم

          بـا هـمـه چـابـکی اینک ، افسوس
          دیـرگـاهـی اسـت کـه در زنـدانـم

          بـی خـبر از غم ناکامی ی خویش
          روز و شــب هــمــنــفـس رنـدانـم

          شـادم از ایـنـکـه مـرا ارزش آن
          هــسـت در مـکـتـب یـاران دگـر

          کـه بـدان طرفه هنرها که مراست
          بــــفــــزایـــنـــد هـــزاران دگـــر

موضوع: سیمین بهبهانی،

[ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ] [ 09:28 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]