تبلیغات
اشعار زیبا - شعر از سیمین بهبهانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

شعر از سیمین بهبهانی

دیدار          
          چـه مـی بـینم ؟ خدایا ! باورم نیست
          تـویـی : هـمـرزم مـن !‌ هـم سنگر من

          چـه مـی بـینم پس از یک چند دوری
          کــه مــی لــرزد ز شــادی پـیـکـر مـن

          تــو را مــی بــیـنـم و مـی دانـم امـروز
          هـمـان هـسـتـی کـه بودی سال ها پیش

          درین چشم و درین چهر و درین لب
          نـشـانـی نـیـسـت از تـردیـد و تشویش

          تـو رامـی بـیـنـم و مـی لـرزم از شوق
          کــه دامــان تــو را نــنــگــی نــیـالـود

          پـــرنـــدی پــرتــو خــورشــیــد ، آری
          نــکــو دانــم کــه بــا رنــگـی نـیـالـود

          تــو را مـی دانـم ای هـمـگـام دیـریـن
          کــه چــون کــوه گــران و اســتــواری

          نــه از تــوفــان غــم هـا مـی هـراسـی
          نـــه از ســیــل حــوادث بــیــم داری

          غــروری در جــبـیـنـت مـی درخـشـد
          نــگــاهــت را فــروغـی از امـیـدسـت

          تو  می دانی ، به هر جای و به هر حال
          شـب تـاریـک را صـبـحـی سـپـیـدست

          ز شــادی مــی تــپــد دل در بــر مــن
          بـه چـشـمـم بـرق اشـکـی مـی نـشیند

          بـلـی ، اشـکـی که چشمانم به صد رنج
          فــرو مــی بــلـعـدش تـا کـس نـبـیـنـد

موضوع: سیمین بهبهانی،

[ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]