تبلیغات
اشعار زیبا - شعر از سیمین بهبهانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

شعر از سیمین بهبهانی

تسکین          
          نـیـمـه شـب در بـسـتـر خـامـوش سـرد
          نــالــه کــرد از رنــج بــی هــمـبـسـتـری

          سـر ، مـیـان هـر دو دسـت خود فشرد
          از غــم تــنــهــایــی و بــی هــمــســری

          رغـبـتـی شـیـریـن و طـاقـت سوز و تند
          در دل آشـــفـــتـــه اش بــیــدار شــد

          گـرمـی خـون ، گـونـه اش را رنـگ زد
          روشـنـی هـا پـیـش چـشـمـش تـار شـد

          آرزویـی ، هـمـچـو نـقـشـی نـیـمـه رنگ
          سـر کـشـیـد و جـان گرفت و زنده شد

          شــد زنــی زیــبــا و شـوخ و نـاشـنـاس
          چــهــره اش در تــیـرگـی تـابـنـده شـد

          دیـده اش در چـهـرهٔ زن خـیـره مـانـد
          وه ، چــه زیـبـا و چـه مـهـر آمـیـز بـود

          چــنـگ بـر دامـان او زد بـی شـکـیـب
          لــیــک رویــایــی خــیـال انـگـیـز بـود

          در دل تــاریــک شــب ، بـازو گـشـود
          وان خــیــال زنــده را در بــر گــرفـت

          اشــک شــوقـی پـیـش پـای او فـشـانـد
          دامــنـش را بـر دو چـشـم تـر گـرفـت

          بـــوســـه زد بـــر چــهــرهٔ زیــبــای او
          بـوسـه زد ،‌امـا بـه دسـت خـویـش زد

          خــســت بــا دنــدان لــب او را ، ولـی
          بــر لــبــان تــشــنــهٔ خــود نــیـش زد

          گــرمـی شـب ، زوزهٔ سـگ هـای شـهـر
          پـــــردهٔ رؤیــــای او را پــــاره کــــرد

          ســوزش جــانــکــاه نــیــش پـشـه هـا
          درد بـــی درمـــان او را چـــاره کـــرد

          نـیـم خـیـزی کـرد و در بـسـتر نشست
          بــر لــبــان خــشـک سـیـگـاری نـهـاد

          داور انــــدیـــشـــهٔ مـــغـــشـــوش او
          پــیــش او ، بــنــوشــتـهٔ مـغـشـوش او

          پــیــش او ، بـنـوشـتـه طـومـاری نـهـاد
          ...
          ونــدر آن طــومــار ، نــام آن کــسـان
          کــز ســتــم هــا کـامـرانـی مـی کـنـنـد

          دسـتـرنـج خـلـق می سوزند و ، خویش
          فــارغ از غــم زنــدگـانـی مـی کـنـنـد

          نــام آنـکـس کـز هـوس هـر شـامـگـاه
          در کـــنـــار آرد زنـــی یـــا دخـــتــری

          روز ، کـــوشـــد تــا شــکــار او شــود
          شــام دیــگــر ،‌ دلــفــریـب دیـگـری

          او دریـن بـسـتـر بـه خـود پیچید مگر
          رغــبـتـی سـوزنـده را تـسـکـیـن دهـد

          وان دگــر هــر شـب بـه فـرمـان هـوس
          نــو عــروســی تــازه را کــابـیـن دهـد

          ســردی ی تـسـکـیـن جـانـفـرسـای او
          چــون غــبــار افــتــاد بـر سـیـمـای او

          زیر این سردی ، به گرمی می گداخت
          اخـــگـــری از کـــیـــنـــهٔ فـــردای او

موضوع: سیمین بهبهانی،

[ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ] [ 11:14 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]