تبلیغات
اشعار زیبا - شعر از سیمین بهبهانی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

شعر از سیمین بهبهانی

نگاه آشنا          
          ای شــرمــگــیـن نـگـاه غـم آلـود
          پــیــوســتــه در گــریــز چـرایـی ؟

          بــا خــنــدهٔ شــکــفــتـه ز مـهـرم
          آهــســتــه در ســتــیــز چــرایـی ؟

          شاید که صاحب تو ، به خود گفت
          در هــیــچ زن عــمــیــق نــبـیـنـد

          تــا هــیــچــگــه ز هــیـچ پـری رو
          نــقــشــی بـه خـاطـرش نـنـشـیـنـد

          امـــا ز مــن گــریــز روا نــیــســت
          مـن ، خـوب ، آشـنـای تـو هـسـتم

          ایــنــسـان کـه رنـج هـای تـو دانـم
          گـویـی کـه مـن بـه جـای تو هستم

          بـــاور نـــمــی کــنــی اگــر از مــن
          بــشــنــو کــه مـاجـرای تـو گـویـم

          در  خاطرم هر آن چه نشانی است
          یـک یـک ، ز تـو ، بـرای تـو گـویم

          هــنــگــام رزم دشـمـن بـدخـواه
          بـی رحـم و آتـشـیـن ، تـو نبودی ؟

          گــــاه ز پــــا فــــتــــادن یــــاران
          کین  توز و خشمگین ، تو نبودی ؟

          هــنــگـام بـزم ، ایـن تـو نـبـودی
          از شـوق ، دلـفـروز و درخـشـان ،

          جـان بـخـش چـون فـروغ سحرگاه
          رخـشـنـده چـون سـتـارهٔ تـابـان ؟

          در تــنــگــی و ســیــاهــی زنـدان
          ســوزنــده چــون شـرار تـو بـودی

          آرام و بـــی تـــزلـــزل و ثـــابـــت
          بـــا عـــزم اســـتـــوار تــو بــودی

          ایــنــک دریـن کـشـاکـش تـحـقـیـر
          خــامـوش و پـر غـرور تـویـی ، تـو

          از افـــتـــرا و تـــهـــمــت دشــمــن
          آســـوده و بـــه دور تــویــی ،‌ تــو

          ای شــرمــگــیـن نـگـاه غـم آلـود
          دیــدی کـه آشـنـای تـو هـسـتـم ؟

          هــنــگــام رســتـخـیـز ثـمـربـخـش
          هـمـرزم پـا بـه جـای تـو هـستم ؟





موضوع: سیمین بهبهانی،

[ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ] [ 11:16 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]