تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

می رانمت چو مهتاب          
          زیـبـا تـریـن حضوری از عشق در من ای دوست
          عـشـقـی کـه آتـشـم زد در مـاه بهمن ای دوست

          راهـم زدی و آهـم در سـیـنـه ی شـب افـروخت
          گـم شـد سـتـاره مـن در روز روشـن ای دوست

          یــکــدم نــمــی تــوانـم بـی صـحـبـت تـو دم رد
          افکندی ام چو قمری طوقی به گردن ای دوست

          جـــادوی آفـــتـــابــی هــمــخــون دخــتــر تــاک
          پـرکـن پـیـالـه ام را مـردی بـیـفـکـن ای دوست

          از چــــلــــه ی کــــمـــان قـــد کـــمـــانـــی مـــا
          تـیـری تـوان نـشاندن بر چشم دشمن ای دوست

          مــی رانــمــت چــو مــهــتــاب بـر مـوج آب دیـده
          دارم در آرزویــت دریــا بــه دامـن ای دوسـت

          نــی پــایــبــنــد شـهـرم نـی گـوشـه گـیـر صـحـرا
          زین  بیشتر چه خواهی از جان شیون ای دوست

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 09:33 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]