تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

خطی سزاوار تاریخ          
          خـــواهـــم شــدن پــاره خــطّی تــا امــتــدادم بــمــانــد
          خــطّی کــه در بــی نــهــایــت خــود را بـه خـطّی رسـانـد

          خــطّی کــه آبـش گـواراسـت در جـاده ی شـوسـه ی کـار
          خـــطّی کــه ســوز عــطــش را در کــارگــرهــا نــشــانــد

          خــطّی کـه دنـبـالـه دارسـت مـنـظـومـه ای بـی مـدارسـت
          خــطّی کــه از خــود شــمــا را بــیــرون تــوانــد کــشـانـد

          خطّی که چون شهد گلهاست شیرین تر از طعم خرماست
          خــطّی کــه چــون شــعــرِ کــنـدو زنـبـورش از بـر تـوانـد

          خـطّی کـه نـقـش آفـریـن اسـت جـغـرافـیـای زمـیـن اسـت
          خـــطّی کـــه هــمــواره خــود را از اهــل دنــیــا بــدانــد

          خــطّی ســتــیــزنــده راهــی پــویــنــده از تــازه خـواهـی
          خـــطّی کـــه بـــی انـــتـــهـــاتــر از بــاد صــحــرا بــرانــد

          خــطّی بــه گــویــائــی غــم پـنـهـان بـچـشـمـان خـامـوش
          خــطّی بــه خــوانـائـی خـون خـطـی کـه خـود را بـخـوانـد

          خـطّی کـه جـادوی خـاک اسـت سـحرِ سحرگاه تاک است
          خــطّی کــه از جــوش غــیــرت خــون در رگ مــادوانــد

          خـطّی کـه مـردم شـکـار اسـت بـرنـامـه ی روزگـار اسـت
          خــطّی کــه مــا را بــخــوانــد خــطّی کــه مــن را بــرانــد

          خــطّی زلــال آســمـان رنـگ پـیـدا بـه شـفّافـی اش سـنـگ
          خــطّی کــه خــیــل کــبــوتــر در آبــی اش پــر تــکــانــد

          خــطّی هــوا خــورده از صــبــر آبـشـخـور چـشـمـه ی ابـر
          خـــطّی کــه بــذرِ شــکــر را در غــوره زاران فــشــانــد

          خــطّی بــغــایــت صــمــیــمــی چــون عـاشـقـان قـدیـمـی
          خـــطّی ســـزاوار تـــاریــخ چــیــزی کــه از مــن بــمــانــد

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]