تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

در کنار دیگران          
          دیــدگــانــت خـار در دل دارد امّا دیـدنـی اسـت
          زخم غربت دیدگان از چشم صحرا دیدنی است

          بـی دهـن چـون غـنـچـه می خندی به روی آفتاب
          فــصــل عـطـرافـشـانـی بـاغ تـمـاشـا دیـدنـی اسـت

          اشـک مـا هـرگـز نـمـی آیـد بـه چـشـم اهـل خاک
          گـریـه ی دریـا پـسـنـد مـاهـیـان نـادیـدنـی اسـت

          پــشـت مـژگـان تـرِ مـهـتـاب مـی خـوانـد خـروس
          بــامــداد شــســتـه از بـاران فـردا دیـدنـی اسـت

          رنــگ نــپــذیــری اگــر از طــیــف بـازیـگـاه نـور
          دیــدنــی نــادیــدنـی نـادیـدنـی هـا دیـدنـی اسـت

          گـونـه ی گـل آتـشـیـن شـد چـشـم گلگشتی نماند
          چـشـم خـوش بـیـنی اگر می بود دنیا دیدنی است

          آه ... ای خـــون رهـــائـــی در رگ زنــجــیــریــان
          نـعـره ی مـسـتـانِ از عـشـق تو رسوا دیدنی است

          از دو ســوی پــل اگــر یــکـروز روی آور شـویـم
          چـشـم بـنـدیـهـای اشـک شـوق آنـجـا دیدنی است

          جــلــوه کــن ای مــاه در ایــوان دلــهــای خـراب
          هـم از ایـن آئـیـنـه آن روی دل آرا دیـدنـی است

          آب از تــو پــرتــلــاطــم خــاک از تـو پـر طـنـیـن
          از تـو هـر نـقشی که می بندم به رویا دیدنی است

          پــچ پــچــی بـا سـاحـل خـامـوش دارد از تـو مـوج
          مـی رسـی در مـقـدمـت آشـوب دریـا دیدنی است

          مــن نــه قــقــنـوسـم ولـی گـردِ سـرت پـرواز مـن
          بــا دو بــال آتــشــیـن پـروانـه آسـا دیـدنـی اسـت

          جــویــبــاری از ســرشــک آورده ام نــازی بـرم
          سـرکـشـی هـایـت ولـی ای سـرو بـالـا دیدنی است

          خـار حـسـرت مـی خـورم از چشم خرما رنگ تو
          دسـت مـا کـوتـاه و بـر نـخـل تـو خرما دیدنی است

          بـا کـسـی جـز بـا غـمـش شـیـون نـمـی جوشد دلم
          در کــنــار دیــگــران تــنـهـائـی مـا دیـدنـی اسـت

موضوع: شیون فومنی،

[ دوشنبه 3 خرداد 1395 ] [ 09:38 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]