تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

غزل برنج          
          تــا بــدلــخــواه کــبــوتــر ســفــره انــدازد بـرنـج
          کــاش در بــاران اشــکــم قــد بـرافـرازد بـرنـج

          چنگ جنگل شد نسیم آهنگ تا در گوش دشت
          چــشــم انــداز افــق را نــغــمــه پـردازد بـرنـج

          در نـــی شـــالــی اگــر آواز بــومــی بــشــکــنــد
          جــیـره خـوار قـریـه را در شـکـوه انـدازد بـرنـج

          خـوشـه در پـسـتـان حسرت خون ما را شیر کرد
          تـا کـه شـیـریـن قـصـه ای از غـصـه آغـازد بـرنـج

          آســمــان دشــت پُر گــرد اســت از پــای نــشـاط
          تـا بـه رهـواری کـه صـبـر مـاسـت مـی تـازد بـرنج

          گـر بـکـار خـصـم آیـد گـو کـه: در رویـای سـبـز
          آنــقــدر مــانــد کــه رنــگ آشــنــا بــازد بــرنــج


          ور بـکـام دوسـت گـردد گـو: بـه شـالـیزار سرخ
          قـطـره قـطـره خـون مـا را نـوش جـان سازد برنج

          نــاز پــرورد ســرود شــاعــران شــهــر نــیـسـت
          برخود  از شعری که ((شیون)) سر کند نازد برنج

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 08:37 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]