تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

آری بلند آسمانا          
          تــو بــر بــلـنـدای خـاکـم اسـطـوره ای از جـنـونـی
          شــریــان شــط شــفــق را مــا قــبـلِ تـاریـخِ خـونـی

          نـقـشـت بـه دیـوار تـکـرار بـر شانه ات سنگ بسیار
          آنــک پــس پـشـت پـنـدار سـقـف صـدا را سـتـونـی

          ای زنـده هـمـچـون طـبیعت پنهان به نُه توی تصویر
          در پـرده نـامـت نـمـانـد ایـنـسـان کـه از خود برونی

          از تـو نـسـیـمـی غـزل گـفـت در سـوره های اناالحق
          بــردارِ ایــن هــولِ نــزدیــک فــریــاد دورِ قـرونـی

          بـاریـکـه ی صـبـر صـبـحـی جاری تر از جوی پرواز
          تـا از تـو نـوشـد کـبـوتـر هـمـچـون شـفـق لاله گونی

          ما را که با درد و داغیم عریان تر از کوچه باغیم
          گـلـمـژده ای از سـتـاره در ایـن شـب بـد شـگـونـی

          از تــو زمــان در تــرنّم از تــو زمــیــن پــر تــبـسّم
          صـــورتــگــر ارغــوانــی خــنــیــاگــر ارغــنــونــی

          شایسته  ی تو نه مرگست مرگی زبان بسته خاموش
          آری بــه فــتـوای تـاریـخ زآنـگـونـه مـردن مـصـونـی

          مـرگ تـو آئـیـنـه وارسـت تـکـرار تـو بـی شـمـارست
          تـکـرار خـورشـیـد شـیـریـن در بـیـشـه ی بیستونی

          مـرگ تـو مـیلاد مرد است در شیهه ی سرخ میدان
          چـونـانکه چون ریشه در برف برگاوری در سکونی

          بـی تـوشه در فصل تردید روئیده ی خشم خویشی
          بـالـا بـلـنـدی مـقـاوم در ورطـه ی چـنـد و چـونـی

          بـی مـرز و خـط نـاپـذیـری چـون روح پـاک پـرنـده
          مــا را بــبــال ســحــر آه تــا نــاکــجـا رهـنـمـونـی؟

          سـتـواریـت را سـتـودم بـا لـهـجـه ی کوهی خویش
          زان پـیـشـت از سـیـنـه آهـی بـرخـیـزد از سرنگونی

          آتـشـفـشـانـگـونـه فـریـاد تـا کی خود از دل برآری
          ایـنـک کـه بـا خـشم خاموش سرمای سخت درونی

          بـومـی تـر از مـهـر و مـاهـی بر گستراکی که ابریست
          آری بــلــنــد آســمــانــا نــایــد ز تــو ایــن زبــونــی

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 09:38 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]