تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

شکاری دیگر          
          بـــخـــوان تـــا رودبـــاران را زلــال آوا کــنــی آخــر
          گــرانــخــوابـان سـنـگـیـن سـایـه را دریـا کـنـی آخـر

          بـخـوان چـیزی به صبح روشن فردا نمانده است ...آی
          بــخــوان تــا روشــنــم از مــژده ی فـردا کـنـی آخـر

          بـخـوان از مـردمـی هـا گـرچـه کام مردمان تلخست
          دهــن شــیــریــن مــگـر از گـفـتـن حـلـوا کـنـی آخـر

          مـزن بـر سـیـنـه سـنـگ ایـن و آن تـا بـا تو سر دارم
          چــرا از هــمــچــو مــن دیــوانـه ای پـروا کـنـی آخـر

          به ساز برگ می رقصم که پیش از خنده ی خورشید
          مــرا چــون روح شــبــنــم آسـمـان پـیـمـا کـنـی آخـر

          مــنــم آن قــاصــدک پـرواز از رویـای طـفـلـان دور
          کــه مــی آیـد شـبـی از مـن حـکـایـت هـا کـنـی آخـر

          چـنـیـن کـز بـال پـروانـه سـبـکـتـر مـی دمـی در مـن
          چــه تــرسـم آتـش از خـاکـسـتـرم بـرپـا کـنـی آخـر

          خـــروس آواز هــول آبــاد شــب قــربــان فــریــادت
          بـخـوان تـا خـواب زشـت انـدیـش را زیـبـا کـنـی آخر

          بـه گُلـبـانـگِ سـفر چون ذرّه دست افشان اگر خیزی
          بــه پــای شــوق خــاکــی بــر ســرِ دنــیـا کـنـی آخـر

          غـزالـسـتـان شـب تـردسـت مـی خـواهد ز پا منشین
          شــکــار دیــگــری شــایـد از آن صـحـرا کـنـی آخـر

          بــه تــیــر شــعـلـه ای گـر جـان آرش تـاب بـنـشـانـی
          گــذر از چــلــه ی آتــش خــلــیــل آســا کـنـی آخـر

          بـلـا گـردان چـشـمـت مـانـده ام کـز جـمـع مشتاقان
          مــرا گــر بــخــت روی آرد نــهــان پــیــدا کـنـی آخـر

          قـدمـبـوس تـو هـمـچـون سـایه ام تا کی شود روزی
          نــگــاهــی از ســرِ شــوخــی بــه زیــرِ پـا کـنـی آخـر

          چـه جـای شـکّر شـیـون؟ بـدیـن شـیـریـن دهـانی ها
          زبــان طــوطــی از آئــیــنــگــی گــویــا کــنــی آخــر

          بـــه تــوکــای ســرودن گــر دهــی آواز عــاشــق را
          رهــا از قــالــب فــرســوده چــون نــیــمـا کـنـی آخـر

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 08:40 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]