تبلیغات
اشعار زیبا - غزل شیون فومنی

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شیون فومنی

یک دو سه روزی اگر          
          ســروی و بــایــد کــه نــاگـزیـر بـمـانـی
          پــای بــدامــن کــشــی اســیــر بــمـانـی

          بــر ســرِ یــک پـا در ایـن مـدار مـقـدّر
          حــیــف کــه بـایـد کـه نـاگـزیـر بـمـانـی

          زخــم عــمــیــقـی شـیـار درد بـزرگـی
          دیــر گــریــزی کــه در ضــمـیـر بـمـانـی

          از تو همین سر کشی خوشست که باری
          ســرزده از چــلــه هـمـچـو تـیـر بـمـانـی

          خـاک رقـم زد بـه سـرنـوشـت بـلـندت
          ســرو مــن از ریـشـگـی حـقـیـر بـمـانـی

          زهـره بـچـنـگ آور ایـسـتـاده تـر از کوه
          تــا بــه شــکــسـتـی دگـر دلـیـر بـمـانـی

          صــبــر جــمــیــل ســتـارگـان جـلـیـلـی
          تــا بــه شــبــی تـلـخ و دیـرمـیـر بـمـانـی

          هــر رگ تــو ردّ پــای خـون بـهـارسـت
          ســبــز چــنــانــی کــه دلــپـذیـر بـمـانـی

          جــامـه ی سـبـز امـیـد گـر فـکـنـی دور
          خــار مــلــالــی کــه در کــویــر بـمـانـی

          جــلــوه ی فــردا تــراسـت بـاغ تـمـاشـا
          یـک دو سـه روزی اگـر کـه دیـر بـمانی

          تــیــغ زبــانــت بــکــار دوسـت نـیـایـد
          شــیــون اگــر خــامـشـی پـذیـر بـمـانـی

موضوع: شیون فومنی،

[ چهارشنبه 5 خرداد 1395 ] [ 09:42 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]