اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل سایه

قصه ی درد          
          رفــتــم و زحــمــت بـیـگـانـگـی از کـوی تـو بـردم
          آشـــنــای و دلــم بــود و بــه دســت تــو ســپــردم

          اشــک دامــان مــرا گــیــرد و در پــای مــن افــتـد
          کــه دل خــون شــده را هـم ز چـه هـمـراه نـبـردم

          شـــومــم از آیــنــه ی روی تــو مــی آیــد اگــر نــه
          آتــش آه بــه دل هــســت نــگــویــی کــه فـسـردم

          تـو چـو پـروانـه ام آتـش بـزن ای شـمـع و بـسـوزان
          مــن بــی دل نــتــوانــم کــه بــه گــرد تـو نـگـردم

          مـی بـرنـدت دگـران دسـت بـه دسـت ای گـل رعـنا
          حیف من بلبل خوش خوان که همه خار تو خوردم

          تــو غــزالــم نــشـدی رام کـه شـعـر خـوشـت آرم
          غــزلــم قــصــه ی در دسـت کـه پـرورده ی دردم

          خـون مـن ریـخـت بـه افـسـونـگری و قاتل جان شد
          ســایــه آن را کــه طــبــیــب دل بــیــمـار شـمـردم

موضوع: سایه،

[ پنجشنبه 30 بهمن 1393 ] [ 09:42 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل سایه

دام بلا          
          زیـن پـیـش از پـس و پـیـش زلـف دو تـا مـگستر
          در پــیــش پــای دل هــا دام بــلــا مــگــســتـر

          تــا کــی کــنــی پــریــشــان دل هـای مـبـتـلـا را
          آن خــرمــن بــلــا را پــیــش صــبــا مــگــســتـر

          بــر پــای مـرغ مـألـوف کـس رشـتـه مـی نـبـنـدد
          دام فـــســون خــدا را بــر آشــنــا مــگــســتــر

          من خود به خواهش خویش سر در پی ات نهادم
          دســتـان مـسـاز و دامـم در پـیـش پـا مـگـسـتـر

          چــون شـب سـیـاه کـردی بـر سـایـه روز روشـن
          بــر آن مــه دو هــفــتــه زلــف دو تــا مــگـسـتـر

موضوع: سایه،

[ پنجشنبه 30 بهمن 1393 ] [ 08:33 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل سایه

ناله          
          ز داغ عشق تو خون شد دل چو لاله ی من
          فـغـان کـه در دل تـو ره نـیـافـت نـاله ی من

          مــرا چــو ابــر بــهـاری بـه گـریـه آر و بـخـنـد
          کــه آبــروی تــو ای گــل بـود ز ژالـه ی مـن

          شـراب خـون دلـم مـی خـوری و نـوشـت بـاد
          دگـر بـه سـنـگ چـرا مـی زنـی پـیـالـه ی مـن

          چـو بـشـنـوی غـزل سـایـه چنگ و نی بشکن
          کـه نـیـسـت سـاز تـو را زهره سوز ناله ی من

موضوع: سایه،

[ پنجشنبه 30 بهمن 1393 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل سایه

وفا          
          بــیــا کــه بــر ســر آنــم کـه پـیـش پـای تـو مـیـرم
          ازین چه خوش ترم ای جان که من برای تو میرم

          دسـت هـجـر تـو جـان مـی بـرم بـه حـسرت روزی
          کــه تــو ز راه بــیــایــی و مــن بــه پــای تـو مـیـرم

          بــسـوخـت مـردم بـیـگـانـه را بـه حـالـت مـن دل
          چــنــیــن کــه پــیــش دل دیــر آشـنـای تـو مـیـرم

          ز پـــا فـــتـــادم و در ســر هــوای روی تــو دارم
          مــرا بــکــشـتـی و مـن دسـت بـر دعـای تـو مـیـرم

          یــکــی هـر آنـچـه تـوانـی جـفـا بـه سـایـه ی بـی دل
          مـرا ز عـشـق تـو ایـن بـس کـه در وفـای تـو مـیرم

موضوع: سایه،

[ پنجشنبه 30 بهمن 1393 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل سایه

نی شکسته          
          بــا ایــن دل مــاتــم زده آواز چــه سـازم
          بشکسته نی ام بی لب دم ساز چه سازم

          در کـنـج قـفـس مـی کشدم حسرت پرواز
          بــا بـال و پـر سـوخـتـه پـرواز چـه سـازم

          گـفـتـم کـه دل از مـهر تو برگیرم و هیهات
          بـا ایـن هـمـه افـسـونگری و ناز چه سازم

          خـونـابـه شـد آن دل که نهانگاه غمت بود
          از پـرده در افـتـد اگـر ایـن راز چه سازم

          گـیـرم کـه نـهان برکشم این آه جگر سوز
          بـا اشـک تـو ای دیـده ی غـماز چه سازم

          تـار دل مـن چـشـمـه ی الحان خدایی ست
          از دسـت تـو ای زخـمه ی ناساز چه سازم

          سـاز غـزل سـایـه بـه دامـان تو خوش بود
          دو از تــو مــن دل شــده آواز چـه سـازم

موضوع: رودکی،

[ سه شنبه 28 بهمن 1393 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic