اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شماره20(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۲۰         
          بــه مــهــر مــادرگـیـتـی مـکـش رنـج امـیـد ایـنـجـا
          کـه خـونـهـا مـی‌خـورد تـا شیر می‌گردد سفید اینجا
          مــقــیـم نـارسـایـی بـاش پـیـش از خـاک گـردیـدن
          که‌سعی هردوعالم چون عرق خواهد چکید اینجا
          مـحـیـط از جـنـبـش هـر قطره‌صد توفان جنون دارد
          شـکـسـت رنـگ امـکـان بود اگر یکدل تپید اینجا
          گـــداز نـــیـــســـتـــی از انــتــظــارم بــرنــمــی‌آرد
          ز خـاکـسـتـر شـدن‌گـل مـی‌کـند چشم سفید اینجا
          ز ســاز الــفــت آهــنــگ عــدم در پــردة‌گــوشـم
          نـوایـی مـی‌رسـدکـز بـیـخـودی نـتـوان شـنـید اینجا
          دریــن مــحــنــت‌ســرا آیــیــنــهٔ اشــک یــتـیـمـانـم
          کـه در بـی‌دسـت و پـایـی هـم مـرا بـاید دوید اینجا
          کــبــاب خــام ســوز آتــش حــســرت دلــی دارم
          کـه هـرجـا بـیـنـوایی سوخت دودش سرکشید اینجا
          نــیــاز ســرکــشــان حــســن آشــوبــی دگــر دارد
          کـمـیـنـگـاه تـغـافـل شـد اگـر ابـرو خـمـیـد ایـنـجـا
          تــپــشــهــای نــفــس ز پــردة تــحــقــق مــی‌گـویـد
          کـه تـا از خـود اثـر داری نـخـواهـی آرمـیـد ایـنـجـا
          بــلــنــدســت آنــقــدرهـا آشـیـان عـجـز مـا بـیـدل
          کـه بـی‌سـعـی شـکـست بال و پر نتوان رسید اینجا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ پنجشنبه 24 مهر 1393 ] [ 11:37 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره19(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۱۹         
          کـسـی در بـنـدغـفلت‌مانده‌ای چون من‌ندید اینجا
          دو عـالـم یـک دربـاز اسـت و مـی‌جویم‌کلید اینجا
          ســرا‌غ مـنـزل مـقـصـد مـپـرس ازمـا زمـیـنـگـیـران
          بـه سـعـی نـقـش پـا راهـی نـمـی‌گـردد سـفید اینجا
          تــپــیــدن ره نــدارد در تــجــلــیــگــاه حــیـرانـی
          تـوان‌گـر پـای تـا سـراشـک شد نتوان چکید اینجا
          زگــلــزارهــوس تــا آرزوبــرگــی بــه چــنــگ آرد
          بـه مـژگـان عـمرها چون ریشه می‌باید دوید اینجا
          تــحــیــرگــر بــه چــشــم انــتــظــار مــا نــپـردازد
          چـه وسـعـت مـی‌تـوان چـیدن زآغوش امید اینجا
          تـرشـرویـی نـدارد یـمـن جـمـعـیـت در ایـن مـحـفـل
          چو شیر این سرکه‌ات از یکدگر خواهد برید اینجا
          بـه دل نـقـشـی نـمـی‌بـنـددکـه بـا وحـشـت نپیوندد
          نــمــی‌دانــم‌کـدامـیـن بـی‌وفـا آیـیـنـه چـیـد ایـنـجـا
          مــر از بــی‌بـری هـم راحـتـی حـاصـل نـشـد، ورنـه
          بـهـار سـایـه‌ای رنـگـیـنـتـر ازگـل داشت بید اینجا
          گـــواه‌کــشــتــهٔ تــیــغ نــگــاه اوســت حــیــرانــی
          کـفـن بـردوشـی بـسـمـل بـود چـشـم سـفید اینجا
          کــفــن در مــشــهـد مـا بـیـنـوایـان خـونـبـهـا دارد
          ز عـریـانـی بـرون آ گـر تـوانـی شـد شـهـیـد ایـنـجـا
          هـجـوم درد پـیـچـیـده‌سـت هـستی تا عدم بیدل
          تـو هـم‌گـرگـوش داری نـالـه‌ای خواهی‌شنید اینجا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ پنجشنبه 24 مهر 1393 ] [ 11:36 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره18(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۱۸         
          نـه طـرح بـاغ و نـه‌گلشن فکنده‌اند اینجا
          در آب آیــنـه روغـن فـکـنـده‌انـد ایـنـجـا
          غـبـار قـافـلـهٔ عـبـرتـی کـه پـیـدا نـیـسـت
          هـمـه بـه دیـدهٔ روشـن فـکـنـاه‌انـد ایـنجا
          رسـیـده‌گـیـر بـه مـعـراج امـتـیـاز چو شمع
          هـمـان سـری کـه زگـردن فکنده‌اند اینجا
          جـنـون مـکـن‌کـه دلـیـران عـرصـهٔ تحقیق
          سـپـر ز خـجـلـت جـوشن فکنده‌اند اینجا
          یکی‌ست حاصل و آفت به مزرعی‌که شبی
          ز دانـه مـور بـه خـرمـن فـکـنـده‌اند اینجا
          بـه صـیـد خـواهـش دنـیای دون دلیر متاز
          هـزار مـرد ز یـک زن فـکـنـده‌انـد ایـنـجا
          سـر فـسـانـه سـلـامـت‌کـه خـوابناکی چند
          غــبــار وادی ایــمـن فـکـنـده‌انـد ایـن‌جـا
          نــهـفـتـه اسـت‌تـلـاش مـحـیـط مـوج‌گـوهـر
          یـه روی آبـلـه دامـن فـکـنـده‌انـد ایـنـجـا
          رمــوز دل نــشـود فـاش بـی‌چـراغ یـقـیـن
          نـظـر بـه خـانـه ز روزن فـکـنـده‌ا‌ند اینجا
          مــقــیــم زاویــهٔ اتــفــاق تــســلــیــمــم
          بـسـاط عـافـیـت مـن فـکـنـده‌انـد ایـنـجـا
          چـو شـمـع‌گردن دعوی چسان‌کشم بیدل
          سـرم بـه دوش فـکـنـدن فکند‌ه‌اند اینجا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ پنجشنبه 24 مهر 1393 ] [ 11:35 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره17(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۱۷         
          در خموشی همه صلح است‌، نه جنگ است اینجا
          غـنـچـه شـو، دامـن آرام بـه چـنـگ است اینجا
          چــشــم بــربــنـد،‌گـرت ذوق تـمـاشـایـی هـسـت
          صــافــی آیــنــه درکــســوت زنـگ اسـت ایـنـجـا
          گــر دلــت ره نـدهـد جـرم سـپـه‌بـخـتـی تـسـت
          خــانــهٔ آیــنــه بـر روی‌کـه تـنـگ اسـت ایـنـجـا
          طــایــر عــیــش مــقــیــم قـفـس حـیـرانـی‌سـت
          مـگـذر ازگـلـشـن تـصـویـرکـه‌رنـگ اسـت‌ایـنجا
          درره عـشـق ز دل فـکـر سـلـامـت غـلـط اسـت
          گـرهـمـه‌سـنـگ‌بـود شـیـشـه بـه‌چنگ است‌اینجا
          چـرخ‌پـیـمـانـه بـه‌دور افـکن یک‌جام تهی است
          مــســتــی مــا وتــو آوازتــرنــگ اســت ایــنـجـا
          شــوق دل هــمــســفــر قــافـلـهٔ بـیـهـوشـی‌سـت
          قــدم راهــروان گــردش رنــگ اســت ایــنـجـا
          از ســتــمــدیــدگــی طــالــع مــا هــیـچ مـپـرس
          آنـچـه پـیـش تـونـگـاهـسـت خـدنـگ است اینجا
          طـــرف دیـــدهٔ خـــونـــبـــار نــگــردی زنــهــار
          اشـک چـون آیـنـه شـدکـام نـهـنـگ است اینجا
          شــیــشــه نــاداده زکــف مــسـتـی آزادی چـنـد
          دامــن نــاز پــری در تــه ســنـگ اسـت ایـنـجـا
          دوجـهـان سـاغـرتـکـلـیـف زخـود رفـتـن ماست
          دل هـرکـس بـتـپـد قـافـیـه تـنـگ اسـت ایـنـجـا
          مـنـزل عـیـش بـه وحـشـتـکـدهٔ امـکـان نـیست
          چــمـن‌ازسـایـهٔ گـل پـشـت‌پـلـنـگ‌اسـت ایـنـجـا
          وحــشــت آن اســت‌کـه نـاآمـده از خـود بـرونـم
          ورنـه تـا عـزم شـتـاب اسـت درنـگ است اینجا
          بـــیــدل افــســردگــیــم شــوخــی آهــی دارد
          تـاشـرر هـسـت ز خـودرفـتـن سـنـگ‌است اینجا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ پنجشنبه 24 مهر 1393 ] [ 11:31 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره16(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۱۶         
          جوش اشکیم وشکست آیینه‌دار است اینجا
          رقـص هـستی همه‌دم شیشه سوار است اینجا
          عــرصــهٔ شـوخـی مـا گـوشـهٔ نـاپـیـدایـی‌سـت
          هـرکـه روتـافـت بـه آیـیـنـه دچار است اینجا
          عــافـیـت چـشـم ز جـمـعـیـت اسـبـاب مـدار
          هـرقـدر سـاغـر و مـیـنـاسـت خمار است اینجا
          بــه غــرور مــن ومــاکـلـفـت دلـهـا مـپـسـنـد
          ای جـنـون تـاز نـفـس آیـنـه زار اسـت ایـنـجا
          نــفــی خــود مـی‌کـنـم اثـبـات بـرون مـی‌آیـد
          تـا بـه‌کـی رنـگ تـوان بـاخـت بهار است‌اینجا
          هـرچـه آیـد بـه نـظـر آن طرفش موهوم است
          روز شـب صـورت پـشـت و رخ‌کار است اینجاَ
          سـایـه‌ام بـاکـه دهم عرضه سیه‌بختی خویش
          روز هــم آیــنــه‌دار شــب تـار اسـت ایـنـجـا
          دامــن چــیــده در ایــن دشــت تــنـزه دارد
          خـاک صـیـادگـل از خـون شـکار است اینجا
          زنـدگـی مـعبدشرمی ست چه طاعت چه‌گناه
          عـرق جـبـهـه هـمـان سـبـحـه شماراست‌اینجا
          عــشـق مـی‌دانـد و بـس قـدرگـرانـجـانـی مـن
          ســنـگ شـیـرازهٔ اجـزای شـرار اسـت ایـنـجـا
          چـنـد بـیـدل بـه هـوا دسـت وگـریـبـان بودن
          جـیـبـت ازکـف نـدهـی دامـن یـار اسـت‌اینجا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ پنجشنبه 24 مهر 1393 ] [ 11:28 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو