تبلیغات
اشعار زیبا - مطالب آبان 1393

اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل وحشی بافقی

غزل ۵          
          تــازه شــد آوازهٔ خــوبــی ، گــلــســتــان تــرا
          نــغــمــه سـنـج نـو، مـبـارک بـاد، بـسـتـان تـرا

          خـوان زیـبـایـی بـه نـعمتهای ناز آراست، حسن
          نــعــمــت ایــن خـوان گـوارا بـاد مـهـمـان تـرا

          مدعی خوش کرد محکم در میان دامان سعی
          فــرصـتـش بـادا کـه گـیـرد سـخـت دامـان تـرا

          بــاد، پــیــمــان تــو بــا اغــیـار یـارب اسـتـوار
          گـرچـه امـکـان درسـتـی نـیـسـت پـیـمـان تـرا

          صـد چـو وحـشـی بـستهٔ زنجیر عشقت شد ز نو
          بـعـد از ایـن گـنـجـایـش مـا نـیـست زندان ترا[ جمعه 30 آبان 1393 ] [ 12:32 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل وحشی بافقی

غزل ۴          
          چند به دل فرو خورم این تف سینه تاب را
          در تـه دوزخ افـکـنـم جـان پـر اضـطراب را

          تـافـتـه عـشق دوزخی ز اهل نصیحت اندرو
          بـر مـن و دل گـمـاشـتـه سـد مـلک عذاب را

          شـوق ، بـه تـازیـانـه گر دست بدین نمط زند
          زود سـبـک عـنـان کـنـد صـبر گران رکاب را

          آنـکـه خـدنگ نیمکش می‌خورم از تغافلش
          کـاش تـمـام کـش کـنـد نـیـمـکـش عـتاب را

          خـیـل خـیـال کیست این کز در چشمخانه‌ها
          مـی‌کـشـد ایـنـچنین برون خلوتیان خواب را

          مـی‌جـهد آهم از درون پاس جمال دار، هان
          صـرصـر مـا نـگـون کـنـد مـشـعـل آفـتـاب را

          وحـشـی و اشـک حـسـرت و تف هوای بادیه
          آب ز چــشــم تــر بــود ره ســپــر سـراب را[ جمعه 30 آبان 1393 ] [ 12:32 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل وحشی بافقی

غزل ۳          
          رانــدی ز نـظـر، چـشـم بـلـا دیـدهٔ مـا را
          ایـن چـشـم کـجـا بـود ز تـو، دیـدهٔ ما را

          سـنـگـی نـفتد این طرف از گوشهٔ آن بام
          ایــن بــخــت نـبـاشـد سـر شـوریـدهٔ مـا را

          مـردیـم بـه آن چـشـمـهٔ حیوان که رساند
          شــرح عــطــش ســیـنـهٔ تـفـسـیـدهٔ مـا را

          فـریـاد ز بـد بـازی دوری کـه بـرافـشـانـد
          ایــن عـرصـهٔ شـطـرنـج فـرو چـیـدهٔ مـا را

          هجران کسی، کرد به یک سیلی غم کور
          چــشــم دل از تــیــغ نــتــرسـیـدهٔ مـا را

          مـا شـعـلـهٔ شوق تو به صد حیله نشاندیم
          دامــن مــزن ایــن آتـش پـوشـیـدهٔ مـا را

          نــاگــاه بــه بــاغ تـو خـزانـی بـفـرسـتـنـد
          خـرسـنـد کـن از خـود دل رنـجـیدهٔ ما را

          بـا اشـک فـرو ریـخـت سـتمهای تو وحشی
          پــاشــیــد نـمـک، جـان خـراشـیـدهٔ مـا را

موضوع: وحشی بافقی،

[ جمعه 30 آبان 1393 ] [ 12:28 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل وحشی بافقی

غزل ۲          
          کــشـیـده عـشـق در زنـجـیـر، جـان نـاشـکـیـبـا را
          نــهــاده کــار صــعـبـی پـیـش، صـبـر بـنـد فـرسـا را

          تـوام سـررشـتـه داری، گر پرم سوی تو معذورم
          کـه در دسـت اخـتـیـاری نـیـسـت مرغ بند بر پا را

          مـن از کـافـرنـهـادیـهای عشق ، این رشک می‌بینم
          کـه بـا یـعـقـوب هـم خـصـمـی بـود جـان زلـیخا را

          به گنجشگان میالا دام خود، خواهم چنان باشی
          کـه اسـتـغـنـا زنـی ، گـر بـیـنـی انـدر دام ، عنقا را

          اگــر دانــی چــو مـرغـان در هـوای دامـگـه داری
          ز دام خــود بــه صــحــرا افـکـنـی، اول دل مـا را

          نـصـیـحـت ایـنـهـمـه در پرده ، با آن طور خودرایی
          مــگــر وحــشــی نــمـی‌دانـد، زبـان رمـز و ایـمـا را

موضوع: وحشی بافقی،

[ جمعه 30 آبان 1393 ] [ 12:26 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل وحشی بافقی

غزل ۱  

        
          آه ، تــاکــی ز ســفــر بــاز نــیـایـی ، بـازآ
          اشـتـیـاق تـو مـرا سـوخـت کـجـایـی، بازآ

          شـده نـزدیک که هجران تو، مارا بکشد
          گـرهـمـان بـر سـرخـونـریـزی مـایـی ، بازآ

          کـرده‌ای عـهـد کـه بـازآیی و ما را بکشی
          وقــت آنـسـت کـه لـطـفـی بـنـمـایـی، بـازآ

          رفـتـی و بـاز نـمـی‌آیـی و من بی تو به جان
          جـان مـن ایـنـهـمـه بـی رحم چرایی، بازآ

          وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی
          گـرچـه مـسـتـوجب صد گونه جفایی، بازآ

موضوع: وحشی بافقی،

[ جمعه 30 آبان 1393 ] [ 12:24 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]