اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شماره30(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۳۰         
          نـشـد درایـن درسـگـاه عـبرت به‌فهم چندین رساله پیدا
          جـنـون سـوادی‌کـه‌کـردم امـشـب ز سیر اوراق لاله پیدا
          صـبـا زگـیـسـوی مـشـکـبـارت اگـر رسـانـد پـیـام چـیـنی
          چـو شـبـنـم از داغ لـالـه‌گـردد عـرق ز نـاف غـزاله پیدا
          فـلـک ز صـفـری‌کـه مـی‌گـشـایـد بـر عـتـبـارات مـی‌فـزاید
          خـلـای یـک شـیـشـه مـی‌نـمـایـد پری ز چندین پیاله پیدا
          چـه مـوج بـیـداد هـیـچ سـنـگی نبست برشیشه‌ام ترنگی
          شـکـسـتـه دارد دلـم بـه رنـگی‌که رنگ من‌کرد ناله پیدا
          اگـر بـه صـد رنـگ پـرفـشـانـم‌، ز دام جـسـتـن نـمی‌توانم
          کــه‌کـرد پـرواز بـی‌نـشـانـم چـو بـال طـاووس هـالـه پـیـدا
          چو جوشد افسردگی ز دوران‌، حذر ز امداد اهل حسان
          کـه ابـر در مـوسـم زمـسـتـان نـمـی‌کـنـد غـیـر ژالـه پـیدا
          قـبـول انـعـام بـدمـعـاشـان بـه خـودگـوارا مـگـیـر بـیدل
          کـه‌مـی‌شـونـد این‌گلو خراشان چو استخوان از نواله پیدا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ یکشنبه 4 آبان 1393 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره29(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۲۹         
          چه‌ظلمت است اینکه‌گشت‌غفلت به‌چشم یاران ز نور ییدا
          هــمــه بــه پــیــش خــودیــم امــا ســرابــهـای ز دور پـیـدا
          فـسـون و افـسـانـهٔ تـو و مـن فـشاند بر چشم وگوش دامن
          غـبـار مـجـنـون بـه دشـت روشـن چـراغ موسی به طورپیدا
          در آمـد و رفـت مـحـوگـشـتـیـم و پـی بـه جـایـی نبردکوشش
          رهـی‌کـه‌کـردیـم چـون نـفـس طی نشد به چندین عبورپیدا
          بـه فـهـم‌کـیـفـیـت حـقـیـقـت‌که راست بینش‌کجاست فطرت
          بــغـیـر شـکـل قـیـاس ایـنـجـا نـمـی‌کـنـد چـشـم‌کـورپـیـدا
          بـه پـا ز رفـتـار وارسـیـدن بـه لـب زگـفـتـار فـهـم چـیـدن
          بـه پـیـش خـود نـیـزکـس نـگـردیـد جـز بـه قدر ضرورپیدا
          چــو آیــنــه صـد جـمـال پـنـهـان ز دیـدهٔ بـی‌نـگـه مـبـرهـن
          چـو صـبـح چـاک هـزارکـسـوت ز پـیـکـر شـخـص عورپیدا
          اشــارهٔ دسـتـگـاه خـاقـان‌، عـیـان ز مـژگـان مـوی چـیـنـی
          گــشــاد و بـسـت در سـلـیـمـان ز پـردهٔ چـشـم مـور پـیـدا
          کــمــان افــلــاک پــر بــلــنــدسـت از خـم بـازوی تـضـنـع
          بـس اسـت اگـرکـرد خـط کـشـیـدن زکـلک نقاش زور پیدا
          چـکـیـدن اشـک نـالـه‌زا شـد ز سـجـدهٔ دانـه ریـشه واشد
          فــتـادگـی هـمـت آزمـا شـدکـه عـجـزگـم شـد غـرور پـیـدا
          نــیــاز و نـازکـمـال و نـقـصـان ز یـکـدگـر ظـاهـر و نـمـایـان
          ذکــور شــد از انــاث عــریــان انــاث شـد از ذکـور پـیـدا
          بــهــم اگــر چــشــم بـازگـردد قـیـامـت آیـیـنـه‌سـازگـردد
          کـز اعـتـبـارات جـسـم خـاکـی چـو عـبـرتـیم از قبور پیدا
          مـلـایـمـت چـون شـود سـتـمـگـرزهـردرشـتی‌ست سختروتر
          چــو آب از حــد بــرد فــسـردن نـمـی‌شـود جـز بـلـورپـیـدا
          گـذشـت چـنـدیـن قـیـامـت امـا درتـن نـیـسـتـان بـی‌تـمیزی
          ز پــنــبــهٔ گــوشـهـای غـافـل چـو نـی‌گـره کـرد صـور پـیـدا
          ز انــقـلـاب مـزاج اعـیـان بـه حـق امـان بـردن‌سـت بـیـدل
          عــلــامــت عــافــیـت نـدارد چـوگـردد آب از تـنـور پـیـدا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ یکشنبه 4 آبان 1393 ] [ 03:22 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره28(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۲۸         
          کــو بـقـاگـر نـفـسـت‌گـشـت مـکـرر پـیـدا
          پـا نـدارد چـو سـحـر، چـنـدکـنی سر پیدا
          صـفـر اشـکـال فـلـک دوری مـقصد افزود
          وهـم تـازیـدکـه شـد حـلـقـهٔ آن درپـیـدا
          شــاهــد وضــع بـرودتـکـدهٔ هـسـتـی بـود
          پـوسـتـیـنـی‌کـه شـد از پـیـکـر اخگر پیدا
          جـرم آدم چـه اثـر داشـت‌کـه از منفعلی
          گـشـت در مـزرع گـنـدم هـمه دختر پید‌ا
          مـیـکـشـان جـمله شبی دعوت زاهدکردند
          چـوب در دسـت شـد از دور سر خر پیدا
          مـگـذر از فـیـض حـلاوتکدهٔ مهر و وفاق
          خـون چـو شـد شـیـرکـنـد لذت شکرپیدا
          مـقـصـد عـشـق بـلـند است زافلاک مپرس
          نـشـئـه مـشکل‌که شود از خط ساغر پیدا
          قـدرت تـربـیـت از بـازوی تـهـدیـد مـخـواه
          بـه هـوس بـیـضـه شـکـسـتن نکند پر پیدا
          دیـدهٔ مـنـتـظـران تـو به صدکوشش اشک
          روغــنــی کــرد ز بــادام مــقــشــر پـیـدا
          فـقـر درکـسـوت اظـهـار هـنـر رسـوایی‌ست
          آخــرآیــیــنــه نــمــدکــرد ز جـوهـرپـیـدا
          شـخـص تـمـثـال دمـیـد از هوس خودبینی
          چــه نـمـود آیـنـه‌گـرکـرد سـکـنـدر پـیـدا
          خلقی ازضبط نفس غوطه به دل زد بیدل
          قـعـر ایـن بـحـر نـگـردیـد ز لـنـگـر پـیـدا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ یکشنبه 4 آبان 1393 ] [ 03:02 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره27(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۲۷         
          کـجـا الـوان نـعـمـت زیـن بـسـاط آسـان شود پیدا
          کـه آدم ازبـهـشـت آیـد بـرون تـا نـان شـود پـیـدا
          تــمــیــز لـذت دنـیـا هـم آسـان نـیـسـت ای غـافـل
          چـوطـفلان خون‌خوری یک‌عمر تادندان شودپیدا
          سـحـرتـا شـام بـایـد تـک زدن چـون آفتاب اینجا
          که خشکاری به چشم حرص این انبان شود پیدا
          سـحـاب‌کـشـت مـا صـد ره شـکـافد چشم‌گریانش
          کـه‌گـنـدم یـک تـبـسـم بـا لـب خـندان شود پیدا
          تــلــاش مــوج درگــوهــر شــدن امــیـد آن دارد
          کـه‌گـرد سـاحـلـی زبـن بـحـر بـی‌پـایـان شـود پـیدا
          جـنـون هـم جـهدها بایدکه دامانش به چنگ افتد
          دری صـد پـیـرهـن تـا پـیـکـر عـریـان شـود پـیـدا
          عـیـوب آیـد بـرون تـاگـل‌کـنـد حـسـن‌کـمال اینجا
          کــلــف بــی‌پــرده‌گـردد تـا مـه تـابـان شـود پـیـدا
          پــریــشــان اســت از بـی‌الـتـفـاتـی‌، سـبـحـهٔ الـفـت
          ز دل بــسـتـن مـگـر جـمـعـیـت بـاران شـود پـیـدا
          امـان خـواه ازگـزنـد خـلـق درگـرم اخـتـلـاطی‌ها
          کـه عـقـرب بـیـشـتـر در فـصـل تـابستان شود پیدا
          بــنــای وحـشـت ایـن کـهـنـه مـنـزل عـبـرتـی دارد
          کـه صـاحـبـخـانـه‌گـر پـیـدا شـود مهمان شود پیدا
          زپـیـدایـی بـه نـام مـحـض چـون عـنـقـا قـناعت‌کن
          فـراغ ایـنـجـاکـسـی داردکـزیـن عنوان شود پیدا
          چـوصـبـح آن بـه که‌گم‌باشد نفس درگرد معدومی
          وگـر پـیـدا تـوانـد گـشـت بـال‌افـشـان شـود پـیـدا
          دریـن صـحـرا بـه وضـع خـضـر بـایـد زندگی‌کردن
          نـگـردد گـم کـسـی کـز مـردمـان پنهان شود پیدا
          حــریــف‌گــوهــر نــایــاب نــبـود سـعـی غـواصـان
          مــگـر ایـن کـام دل از هـمـت مـردان شـود پـیـدا
          خـیـالـات پـری بـی‌شـیـشـه نـقـش طـاق نسیان‌کن
          مـحـال است‌اینکه‌هرجاجسم‌گم شدجان شودپیدا
          تـمـاشـاگـاه عـبـرت پـا بـه دامـن سـیـر مـی‌خـواهـد
          نـگـه مـی‌بـایـد ایـنـجـا تـوام مـژگـان شـود پـیـدا
          ردیــف بــار دنــیــا رنــج عــقــبـا سـاخـتـن بـیـدل
          زگــاو و خــر نــمــی‌آیـد مـگـر انـسـان شـود پـیـدا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ یکشنبه 4 آبان 1393 ] [ 02:57 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شماره26(بیدل دهلوی)

غزل شمارهٔ ۲۶         
          چـه‌امـکـان است‌گرد غیرازین محفل‌شود پیدا
          هـمـان لـیـلـی شـود بـی‌پـرده تامحمل شود پیدا
          غـنـاگـاه خـطـاب از احـتـیـاج آگـاه مـی‌گردد
          کـریـم آواز ده کـز شـشـجهت سایل شود پیدا
          مـجـازانـدیـشـی‌ات فـهـم حـقـیـقت را نمی‌شاید
          مـحـال است اینکه حق ازعالم باطل شود پیدا
          نـفـس را الـفـت دل هـم ز وحـشـت بـرنمی‌آرد
          ره مـا طـی نـگـردد گـر هـمـه مـنـزل شود پیدا
          بـرون دل نـفـس را پـرفـشـان دیدم ندانستم
          کـه‌عـنقا چون شوداز بیضه‌گم‌بسمل شود پیدا
          بـه‌گـوهـر وارسـیـدن مـوجـها برهم زدن دارد
          جـهـانـی را شـکـافی سینه تا یک دل شود پیدا
          ره آوارگـی عـمـری‌سـت مـی‌پـویـم نـشد یارب
          کـه چـون تـمـثال یک آیینه‌وارم دل شود پیدا
          ز مـحـو عـشـق غیر از عشق نتوان یافت آثاری
          به‌دریا قطره خون‌گردیدگم مشکل شود پیدا
          شــهــیــدان ادبـگـاه وفـا را خـون نـمـی‌بـاشـد
          مـگـر رنـگ حـنـایـی ازکـف قـاتـل شـود پـیـدا
          سـواد کـنـج مـعـدومـی قـیـامـت عـالـمی دارد
          که  هرکس هرکجاگم‌شد ازین منزل شودپیدا
          بـه رنـگـی مـوج خـلـقی ازتپیدن آب می‌گردد
          کـزیـن دریـا بـه قـدریک‌گهر ساحل شود پیدا
          نـفـس تـا هـست زین مزرع تلاش دانهٔ دل‌کن
          کـه‌ایـن‌گـمگشته‌گر پیداشود حاصل شود پیدا
          بـه قـدر آگـهـی آمـاده ا سـت اسباب تشویشت
          طـبـیـعـت بـایـد ایـنجا اندکی غافل شود پیدا
          دریـن دریـا دل هـر قـطـره گـهر درگوهر دارد
          اگـر بـر روی آب آیـد هـمـان بـیـدل شـود پیدا

موضوع: بیدل دهلوی، اشعار زیبا،

[ یکشنبه 4 آبان 1393 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو