اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

طنز بهرام سالکی(مطایبه‌ای در جواب شعر طنز مرحوم دکتر توکل ( از دوستانم ))

۰۴ - مزاح          

          
کــــه بــــرای مــــن ســــروده بـــودنـــد.          
          
          چـــرا هـــجـــوم نـــمـــودی ای تــوکــل؟
          مــــگـــر آگـــه نـــبـــودی ای تـــوکـــل؟
          کـــه بـــر جــایــی گــذاری پــای خــود را
          کـــه آخـــر ، تَر نـــمــایــی جــای خــود را
          مـــســـیـــر هـــجـــو را جــانــا رهــا کــن
          طـــریـــق دیـــگــری را دســت و پــا کُن
          چــــرا بـــازی کـــنـــی بـــا دُمّ شـــیـــری
          کـه چـون مـوشـی بـه چـنـگـالـش اسـیری
          تــو هــجـو شـاعـران ای دوسـت کـم کـن
          اگـــر کـــردی بـــرو عـــزم عـــدم کــن
          دعـــایــی مــی‌کــنــم پــیــرت بــبــیــنــم
          گـــرفـــتـــار بـــواســـیـــرت بـــبـــیـــنــم
          کــه وقــتــی مــی‌نــشــیــنــی در مــبــالــی
          ز دســـت خـــالـــق مـــقـــعـــد بـــنــالــی
          تــو روی خــوش ازیــن مــقــعــد نـبـیـنـی
          تــو روزی خــوش ازیــن مــقـعـد نـریـنـی
          الـــهـــی مــقــعــدش مــســدود گــردان!
          چــنــیــن فــرخــنــده روزی زود گــردان
          بـــه مـــحـــصـــولـــش خــدایــا آفــتــی دِه
          مــزاجــش را هــمــان بــخــشــا کـه آن بـه
          مـثـل بـاشـد کـه بـر دنـدان چـو دَردی...
          رســـد ، بـــایـــد کَشـــی آســوده گــردی
          کــنــون دَردی اگــر بــر مــقــعــد اُفــتـد
          چــه بــایــد کــرد بــا ایــن درد مـقـعـد؟
          دوایــــش را اگـــر یـــابـــی نـــگـــهـــدار
          کـــه آخـــر ، بـــر بــواســیــری گــرفــتــار
***          
          خــلــافــی گــر کــه گــفــتـم مـقـعـدت را
          گــمــان کــردی کــه مـی‌خـواهـم بَدت را
          تو را من جان «سالک» دوست دارم (۱)
          کـــه گــاهــی پــا بــه دُمــت مــی‌گــذارم
          وگــرنــه مــقــعــدت صــد ســال دیــگــر
          دهــــد از بــــاغ ِ خــــود خــــروارهـــا بَر
          تــرقــی گــر کــنــد ایــنــگـونـه ، کـم‌کـم
          نـــمـــایـــد کـــود کـــشـــور را فـــراهـــم
          یــکــی مــی گــفــت کــه ســرکــار عـالـی
          بــــه بـــاری پُر کـــنـــی چـــاه مـــبـــالـــی
          اگـــر کـــه انـــدکـــی هـــمـــت نـــمـــایــی
          کـــشـــاورزی رســـد بـــر خــودکــفــایــی
***          
          تـــو را آنـــکــس کــه مــقــعــد آفــریــده
          خــط بــطــلــان بــه حـسـن گُل کـشـیـده
          نــصــیــحــت مـی‌کـنـم اسـفـنـد کـن دود
          ســـفـــارش مــی‌کــنــم ایــن کــار را زود
          بـــه اطـــرافــش بــیــاویــزا طــلــســمــی
          در آن حــالــت بــخــوان وردی و اســمــی
          مـــبـــادا چـــشـــم زخـــمـــی آیـــد او را
          بـــه لـــب از غـــصّه ، اخـــمــی آیــد او را
***          
          تــرا هــجــوی نــمــودم بـاب « دنـدان »!
          کـــه نـــامــت را نــگــهــدارد بــه دوران
          اگــر « ایــرج » شــنـیـدی ایـن سـخـن را
          بــســی احــســنــت گــفــتـی طـبـع مـن را
          مـــزاحــی بــا مــزاجــت گــر کــه کــردم
          نــرنــجــی کــایـن عـمـل را از چـه کـردم
          بَدم گــفـتـی و ایـن اعـلـان جـنـگ اسـت
          کــلــوخ انــداز را پــاداش ســنــگ اسـت
          

          
۱ - تو را من جان عارف دوست دارم ...... ز مهرست این که گه پشتت بخارم ( ایرج میرزا )                                                         

          

موضوع: بهرام سالکی،

[ یکشنبه 23 آذر 1393 ] [ 01:39 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

طنز بهرام سالکی

۰۳ - آب حیات          
          عـارف ار مـسـت بـاده و یـار اسـت
          مـسـتـی مـا بـه چای و سیگار است
          حـق کـنـد حـفـظ ایـن دو از آفـات
          حـق ایـنـان ، بـه بـنـده بسیار است
          دود ایـن یـک ، مُفـرّح دل و جـان
          طـعـم آن یـک ، شـفای بیمار است
          بـی چـنـین دود ،کار شُش مغشوش
          بی  چنان طعم ، حال تن زار است
          هـر کـه آیـد بـه دیـدنـم ، بـی چـای
          گـو مـیـایـد ، اگـر چـه دلدار است
          مــا و چـایـی و خـضـر و آب حـیـات
          هــر کـه بـر دلـبـری گـرفـتـار اسـت
          
***************************          
          
          ســـــــــــــــــــــــــــــــــال ۱۳۸۱

موضوع: بهرام سالکی،

[ یکشنبه 23 آذر 1393 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

طنز بهرام سالکی

۰۲ - زرویی          
این شعر طنز را برای استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد سروده‌ام . استاد زرویی از مفاخر ادب و از           
بزرگان طنز ایرانزمین است . آثار منظوم و منثور این بزرگمرد ،از بهترین نمونه‌های هنر طنزپردازی           
تــاریــخ ادب ســرزمــیــنــمــان اســت .          
          
          بـــرایـــت ای ابـــوالـــفـــضـــل زرویــی
          دلــم غــش مــی‌رود بــس کـه نـکـویـی
          ز مـه رویـان دریـن گلزار ، بن کل! (۱)
          تـو سـهـم مـن شـدی ، گـل سـهـم بلبل
          رقــیـب ، حـسـرت خـورد بـر روزگـارم
          کــه یــاری چـون تـرا در کـیـسـه دارم
          تـــو نـــازی بـــاوفـــایــی خــوش ادایــی
          تـــو بـــا لـــفـــظ مـــحـــبـــت آشــنــایــی
          قـدت چـون سـرو شـیـرازی بـلـنـد است
          لــبــانــت مـعـدن یـاقـوت و قـنـد اسـت
          لـطـیـفـی ، خـوشـگـلـی ، گـیـسو کمندی
          تـو فـرهـادی ، تـو شـیـریـنـی ، تـو قندی
          قــشــنـگـی ، نـازنـیـنـی ، خـوش بـیـانـی
          خـلـاصـه ، آنـکـه دل خـواهـد ، هـمـانی
          ســراپـای تـو بـی‌عـیـب اسـت و مـقـبـول
          و لپ‌های تو خوش طعم است و مأکول
          فــقـط عـیـبـت ، سـبـیـل تـاب داده‌سـت
          کـه چـون دُردی ، درون جام باده‌ست
          چـو خـلـقـی را بـه وصـلـت اشـتـیـاقست
          مَه رویــت چــرا انــدر مُحــاقـسـت؟ (۲)
          مـــه رویـــت بـــه پـــشــت ابــر تــا کِی
          مـــرا و دیـــگـــران را صـــبـــر تـــا کِی
          ز ابـــــر تـــــیـــــره بــــزدا ، روی مَه را
          و از بــالــای لــعــلــت ، آن شَبـَه را (۳)
          بــرو فــکــر ســبــیــل خــویـشـتـن کـن
          مــحــل را پــاک ، بــهــر بــوس مـن کـن
          
******************************          
۱ - بن کل به جای بالکُل ، از اصطلاحات طنازانهٔ استاد زرویی‌ست.          
۲ - مُحاق : پوشیده شده ، سه شب آخر ماه قمری که در آن ماه از چشم ناظر زمینی           
    دیـــــــــده نــــــــمــــــــی‌شــــــــود.          
۳ - لعل و شَـبَه : دو سنگ زینتی یکی به رنگ قرمز و دیگــری سیاه براق . لعل سنگی            
     پرارزش است اما شَـبَه جزء سنگ های ارزان قیمت محسوب می شود. در این بیت           
     لب و سبیل استاد زرویی به لعل و شبه تشبیه شده است!          
     از ابیات زیبای شاهنامهٔ فردوسی است :          
          شبی چون شبه ، روی شسته به قیر    نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر          

موضوع: بهرام سالکی،

[ یکشنبه 23 آذر 1393 ] [ 01:37 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

طنز بهرام سالکی

۰۱ - تو را از آنچه دارایی و مال است          
          
ایـــن مـــثـــنـــوی بـــرای دوســـت عـــزیـــزی اســـت کـــه دفـــتــر بــازرگـــانـــی          
دارد و انــــســانــــی‌‌ســــت درســــتــــکــــار و فـــرهــــیــــخـــتـــه ، امـــا چــون          
حـــرفـــه بــازرگــانــی مــانــنــد شــغــل دربــانــی جــهــنــم اســت! مــضــمــونــی          
 شــــــد تــا ایــــــن شـــــعـــــر را در وصـــــف حـــــرفـــــهٔ او بـــــســـــرایـــــم .          

          
پــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــش درآمـــــــــــــــــــــــــــــــــد :          
          تـــــــــــــو را از آنـــــــــــــچـــــــــــــه دارایـــــــــــــی و مــــــــــــال اســــــــــــت
          چــــــو ســــــنــــــجــــــیــــــدم فــــــقــــــط خــــــونـــــت حـــــلـــــال اســـــت
          نـــــــــداری در شـــــــــجـــــــــاعــــــــت مــــــــثــــــــل و مــــــــانــــــــنــــــــد
          نــــــــــــداری تــــــــــــرس حــــــــــــتــــــــــــی از خــــــــــــداونــــــــــــد! (۱)
          

          
------------------------------------------------          
          مـــــــــن بـــــــــه وصــــــــفــــــــت مــــــــی‌ســــــــرایــــــــم ای رفــــــــیــــــــق
          یـــــــــــار روز ســـــــــــخـــــــــــتـــــــــــی و ایـــــــــــام ضـــــــــــیــــــــــق (۲)
          گــــــــــر چــــــــــه دائــــــــــم غــــــــــافــــــــــلـــــــــی از حـــــــــال مـــــــــن
          غـــــــــــــافـــــــــــــلـــــــــــــی از روز و مـــــــــــــاه و ســـــــــــــال مـــــــــــــن
          هـــــــیـــــــچ مـــــــی‌گـــــــویـــــــی کـــــــه‌ «‌ ســــــالــــــک‌ » زنــــــده اســــــت
          آخـــــــــــــر او از دوســـــــــــــتـــــــــــــان بـــــــــــــنــــــــــــده اســــــــــــت!؟
          ای بـــــــــــــه بَدجـــــــــــــنــــــــــــســــــــــــی تَک انــــــــــــدر روزگــــــــــــار
          شــــــــرمــــــــگــــــــیــــــــن از خــــــــلــــــــقــــــــتــــــــت پــــــــروردگـــــــار
          ای کــــــــه شــــــــیــــــــطــــــــان از تـــــــو اُلـــــــگـــــــو ســـــــاخـــــــتـــــــه
          در رقـــــــــابـــــــــت بـــــــــا تـــــــــو ، لـــــــــنـــــــــگ انــــــــداخــــــــتــــــــه
          مــــــــــاکــــــــــیــــــــــاول ریـــــــــزه‌خـــــــــوار خـــــــــوان تـــــــــوســـــــــت
          در کــــــــــلــــــــــاس درس ، ابــــــــــجــــــــــد‌خــــــــــوان تــــــــــوســــــــــت
          ای کـــــــــــــه خـــــــــــــون دوســــــــــــتــــــــــــان در جــــــــــــام تــــــــــــو
          بـــــــــی‌وفـــــــــایـــــــــی ، خـــــــــتـــــــــم شـــــــــد بـــــــــر نـــــــــام تــــــــو
          ای کـــــــــــه دســــــــــتــــــــــان هــــــــــمــــــــــه اطــــــــــرافــــــــــیــــــــــان
          رفــــــــــتــــــــــه از دســــــــــتــــــــــت بــــــــــه ســــــــــوی آســـــــــمـــــــــان
          گـــــــــــر کـــــــــــه در جـــــــــــنـــــــــــت تـــــــــــو را مـــــــــــأوآ شـــــــــــود
          در جــــــــــهــــــــــنــــــــــم ، بــــــــــهــــــــــر جـــــــــا دعـــــــــوا شـــــــــود!
          یـــــــــک بــــــــیــــــــابــــــــان ، گــــــــرگ و مــــــــار و ســــــــوســــــــمــــــــار
          جــــــــمــــــــلــــــــه انــــــــدر دفــــــــتــــــــرت مــــــــشــــــــغـــــــول کـــــــار
          جـــــــــمــــــــلــــــــگــــــــی ، تــــــــمــــــــســــــــاح آدمــــــــخــــــــواره‌انــــــــد
          در شــــــــــــــــــــرارت ، عــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرب جَرّاره‌انـــــــــــــــــــد
          یـــــــــــــک کُلــــــــــــه ، در دســــــــــــت شــــــــــــد ابــــــــــــزارشــــــــــــان
          از کُلـــــــــــاهـــــــــــی ، ســـــــــــکـــــــــــه کـــــــــــار و بـــــــــــارشـــــــــــان
          از خــــــــلــــــــایــــــــق ، مــــــــؤمــــــــنــــــــون یـــــــا مـــــــشـــــــرکـــــــون
          بــــــــــــی‌کُلــــــــــــه ، نـــــــــــایـــــــــــد از آن دفـــــــــــتـــــــــــر بـــــــــــرون
          در جــــــــــــهـــــــــــنـــــــــــم ، روح خـــــــــــولـــــــــــی و یـــــــــــزیـــــــــــد
          شـــــــادمـــــــان از دســـــــت اعـــــــمـــــــالـــــــت « ســـــــعـــــــیـــــــد » (۳)
          
*******************************          

          

          
۲ - ضــــــــــیـــــــــق : ســـــــــخـــــــــتـــــــــی - تـــــــــنـــــــــگـــــــــنـــــــــا
۳ - نـــــــــــــام دوســـــــــــــت بـــــــــــــازرگــــــــــــان شــــــــــــاعــــــــــــر.          

          

موضوع: بهرام سالکی،

[ یکشنبه 23 آذر 1393 ] [ 01:30 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل بهرام سالکی

۶ - کیمیا          
          مـا خـاک راه را بـه نـظـر کـیـمـیـا کـنـیـم (۱)
          افــتــد اگـر کـه خـاک رهـش تـوتـیـا کـنـیـم
          روشـن بـه چـشـم مـا شـود اسـرار عـاشـقان
          گــر در نــمــاز عــشــق بــه او اقـتـدا کـنـیـم
          مـــا بـــا فــلــک قــرار مَودّت گــذاشــتــیــم
          دیـگـر از آنـچـه رفـتـه شـکـایـت چـرا کنیم؟
          «سـالـک»کنون که دامن دلبر به دست ماست
          فــرخـنـده طـالـعـی‌سـت مـبـادا رهـا کـنـیـم!
          
          
          ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ۱۳۷۱
***********************************          
۱ - مـصـرع از شـاه نـعـمـت الـلـه ولی ست .
     غـــزل مــعــروف حــافــظ بــا مــطــلــع :          
            آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند     آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند          
     اشاره‌ایست به غزلی از شاه نعمت الله ولی ،که مدعی ست :          
         ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم     صد درد دل به گوشهٔ چشمی دوا کنیم           

          

موضوع: بهرام سالکی،

[ چهارشنبه 19 آذر 1393 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic