اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل رهی معیری

خندهٔ مستانه          
          بــا عــزیــزان درنــیـامـیـزد دل دیـوانـه‌ام
          در مــیــان آشــنــایــانــم ولــی بـیـگـانـه‌ام

          از سـبـک روحـی گـران آیـم به طبع روزگار
          در ســرای اهـل مـاتـم خـنـدهٔ مـسـتـانـه‌ام

          نـیـسـت در ایـن خـاکـدانـم آبـروی شـبنمی
          گـر چـه بـحـر مـردمـی را گـوهـر یـکدانه‌ام

          از چو من آزاده‌ای الفت بریدن سهل نیست
          مـی‌رود بـا چـشـم گریان سیل از ویرانه‌ام

          آفـتـاب آهسته بگذارد در این غمخانه پای
          تـا مـبـادا چـون حباب از هم بریزد خانه‌ام

          بـار خـاطـر نیستم روشندلان را چون غبار
          بــر بــســاط سـبـزه و گـل سـایـهٔ پـروانـه‌ام

          گــرمــی دلــهــا بـود از نـالـه جـانـسـوز مـن
          خــنــدهٔ گــلـهـا بـود از گـریـهٔ مـسـتـانـه‌ام

          هـم عـنـانـم با صبا سرگشته‌ام سرگشته‌ام
          هــمــزبــانـم بـا پـری دیـوانـه‌ام دیـوانـه‌ام

          مشت  خاکی چیست تا راه مرا بندد رهی ؟
          گــرد از گــردون بــرآرد هـمـت مـردانـه‌ام

موضوع: رهی معیری،

[ شنبه 20 دی 1393 ] [ 01:53 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رهی معیری

چشمهٔ نور          
          هـر چـنـد کـه در کـوی تـو مسکین و فقیریم
          رخـشـنـده و بـخـشـنـده چو خورشید منیریم

          خــاریــم و طــربــنــاک تــر از بــاد بـهـاریـم
          خــاکــیــم و دلـاویـز تـر از بـوی عـبـیـریـم

          از نــعــره مــســتــانــه مـا چـرخ پـر آواسـت
          جـوشـنـده چو بحریم و خروشنده چو شیریم

          از ســاغــر خــونـیـن شـفـق بـاده نـنـوشـیـم
          وز ســفـره رنـگـیـن فـلـک لـقـمـه نـگـیـریـم

          بــر خــاطــر مــا گــرد مــلــالــی نــنـشـیـنـد
          آیــیــنــه صــبــحــیـم و غـبـاری نـپـذیـریـم

          مــا چــشــمــه نــوریـم بـتـابـیـم و بـخـنـدیـم
          مــا زنــده عــشــقــیــم نـمـردیـم و نـمـیـریـم

          هـم صـحبت ما باش که چون اشک سحرگاه
          روشـنـدل و صـاحـب اثـر و پـاک ضـمـیـریـم

          از شــوق تــو بــی تـاب تـر از بـاد صـبـایـیـم
          بــی روی تـو خـامـوش تـر از مـرغ اسـیـریـم

          آن کیست که مدهوش غزلهای رهی نیست ؟
          جـز حـاسـد مـسکین که بر او خرده نگیریم

موضوع: رهی معیری،

[ شنبه 20 دی 1393 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رهی معیری

ساغر هستی          
          ســاقــیــا در سـاغـر هـسـتـی شـراب نـاب نـیـسـت
          و آنـچـه در جـام شـفـق بینی به جز خوناب نیست

          زنــدگــی خــوشـتـر بـود در پـردهٔ وهـم و خـیـال
          صــبـح روشـن را صـفـای سـایـه مـهـتـاب نـیـسـت

          شــب ز آه آتـشـیـن یـک دم نـیـاسـایـم چـو شـمـع
          در مــیــان آتــش سـوزنـده جـای خـواب نـیـسـت

          مـردم چـشـمـم فـرومـانـده‌سـت در دریای اشک
          مـــور را پــای رهــایــی از دل گــرداب نــیــســت

          خــاطــر دانــا ز طــوفــان حــوادث فــارغ اســت
          کـوه گـردون سـای را انـدیـشـه از سـیـلاب نیست

          مـا بـه آن گـل از وفـای خـویـشـتـن دل بـسته ایم
          ورنـه ایـن صـحـرا تـهـی از لـالـهٔ سـیـراب نـیـست

          آنــچـه نـایـاب اسـت در عـالـم وفـا و مـهـر مـاسـت
          ورنـه در گـلـزار هـسـتـی سـرو و گـل نایاب نیست

          گـر تـو را بـا مـا تـعـلـق نـیـسـت ما را شوق هست
          ور تـو را بـی مـا صـبـوری هـسـت مـا را تاب نیست

          گـفـتـی انـدر خـواب بـیـنـی بـعـد از ایـن روی مـرا
          ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست

          جــلــوهٔ صــبـح و شـکـرخـنـد گـل و آوای چـنـگ
          دلـگـشـا بـاشـد ولـی چـون صـحبت احباب نیست

          جـای آسـایـش چه می جویی رهی در ملک عشق
          مــوج را آســودگــی در بــحـر بـی پـایـاب نـیـسـت

موضوع: رهی معیری،

[ شنبه 20 دی 1393 ] [ 01:51 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رهی معیری

بهشت آرزو          
          بــر جـگـر داغـی ز عـشـق لـالـه رویـی یـافـتـم
          در ســـرای دل بـــهـــشـــت آرزویــی یــافــتــم

          عمری از سنگ حوادث سوده گشتم چون غبار
          تــا بــه امــداد نــسـیـمـی ره بـه کـویـی یـافـتـم

          خــاطــر از آیــیـنـه صـبـح اسـت روشـن تـر مـرا
          ایــن صــفــا از صـحـبـت پـاکـیـزه رویـی یـافـتـم

          گــرمــی شــمــع شــب افــروز آفـت پـروانـه شـد
          سـوخـت جـانـم تـا حـریـف گـرم خـویـی یـافتم

          بـی تـلـاش مـن غم عشق تو ام در دل نشست
          گــنــج را در زیــر پـا بـی جـسـتـجـویـی یـافـتـم

          تــلـخـکـامـی بـیـن کـه در مـیـخـانـه دلـدادگـی
          بــود پـر خـون جـگـر هـر جـا سـبـویـی یـافـتـم

          چـون صـبـا در زیـر زلـفـش هر کجا کردم گذار
          بـک جـهـان دل بـسـتـه بـر هـر تـارمـویـی یافتم

          نــنــگ رســوایــی رهـی نـامـم بـلـنـد آوازه کـرد
          خــاک راه عــشــق گــشــتــم آبــرویـی یـافـتـم

موضوع: رهی معیری،

[ شنبه 20 دی 1393 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رهی معیری

گریهٔ بی‌اختیار          
          تـو را خـبـر ز دل بـی‌قـرار بـایـد و نـیـسـت
          غـم تـو هـسـت ولی غمگسار باید و نیست

          اســیــر گــریــهٔ بــی‌اخـتـیـار خـویـشـتـنـم
          فـغـان کـه در کف من اختیار باید و نیست

          چو شام غم دلم اندوهگین نباید و هست
          چـو صـبـحـدم نـفسم بی‌غبار باید و نیست

          مــرا ز بــادهٔ نــوشــیــن نــمــی‌گـشـایـد دل
          کـه مـی بـه گـرمـی آغوش یار باید و نیست

          درون آتــش از آنــم کـه آتـشـیـن گـل مـن
          مـرا چـو پـارهٔ دل در کـنـار بـایـد و نـیست

          بـه سـردمـهـری بـاد خـزان نـبـایـد و هست
          بـه فـیـض‌بـخـشـی ابـر بـهـار بـایـد و نـیست

          چـگـونـه لـاف مـحبت زنی که از غم عشق
          تـو را چـو لـالـه دلـی داغدار باید و نیست

          کـجـا بـه صـحـبـت پاکان رسی که دیدهٔ تو
          بـه سـان شـبـنـم گـل اشکبار باید و نیست

          رهـی بـه شـام جـدایـی چـه طـاقتیست مرا
          کـه روز وصـل دلـم را قـرار بـایـد و نیست
موضوع: رهی معیری،

[ شنبه 20 دی 1393 ] [ 09:50 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic