اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل رضی الدین آرتیمانی

غزل شمارهٔ ۲۰          
          کــنــم از شــام تــا سـحـر فـریـاد
          کـس بـدادم نـــمـیـرسـد صـد داد

          گــه ز نــازم کــشـد گـه از غـمـزه
          هـر زمـان شـیـوه‌ای کـنـد بـنیــــاد

          مـیـکـشـد لـطـفـش، آه ازین جادو
          مــیـبـرد دسـتـش، آه ازیـن جـلـاد

          هــمــه دیــوانــه پــیــش او عـاقـل
          هــمــه شــاگــرد پــیـش او اسـتـاد

          ســرّ عـشـق ار چـه گـفـتـنـی نـبـود
          گـفـتـم ایـن رمـز هـر چـه بـادا باد

          ایـــنـــت از عـــادت مُســلــمــانــی
          روزی هــیــچ کــافــری مــکــنــاد

          هجر بس نیست وصل غیرم کشت
          رضـــیـــا مــرگ تــو مــبــارک بــاد

موضوع: رضی الدین آرتیمانی،

[ چهارشنبه 22 بهمن 1393 ] [ 11:44 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رضی الدین آرتیمانی

غزل شمارهٔ ۱۹          
          تــا از بـر چـشـم آن جـوان رفـت
          بــیــنــائـی چـشـم مـا از آن رفـت

          رفــتــم کــه از آن کــنـاره گـیـرم
          هــر چــیـز کـه بـود از مـیٰان رفـت

          دل رفـت کـه دوسـت کـام گـردد
          بــیــچـاره بـکـام دشـمـنـان رفـت

          از ذوق ســــمٰاع در خــــروشــــم
          تــا نــام کــه بــاز بــر زبـان رفـت

          ای از هــمــه مـانـده بـر سـر هـیـچ
          جـهـدی جـهـدی کـه کاروان رفت

           خــود را بـه کـنـار خـود نـدیـدیـم
          تـا از کـه حـدیـث در مـیـان رفت

          انـدیـشـه کـجـا رسـد بـه کـنـهـش
          بـر چـرخ کـسـی بـه نردبان رفت؟

          دیــگــر ز نـدامـتـم چـه حـاصـل
          اکنون  که چو تیرم از کمان رفت

          تــعــیــیــن قــدر نــمـیـتـوان کـرد
          از تــیــر قــضــا کــجٰا تــوان رفـت

          از کـشـتـن مـن زیـان چـه داری؟
          حرفیست که در میان، زیان رفت

          چــون رفـت ز بـام سـوی خـلـوت
          گــوئـی تـو کـه مـاه ز آسـمٰان رفـت

          شــد خــاک رضــی بــر آسـتـانـش
          رفــتــه رفــتــه بــر آســمٰان رفــت

موضوع: رضی الدین آرتیمانی،

[ چهارشنبه 22 بهمن 1393 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رضی الدین آرتیمانی

غزل شمارهٔ ۱۸          
          شـورت در سـر خـمـار نگذاشت
          شـوقـت در دل قـرار نـگـذاشت

          آســـــودهٔ روزگــــار بــــودیــــم
          آن فــتــنــهٔ روزگـار نـگـذاشـت

          آرایــــــش روزگـــــار امـــــروز
          حـسـن تـو بـه نـو بهار نگذاشت

          آن پـیـچـش طـره بـر بـنـا گـوش
          در هـیـچ دلـی قـرار نـگـذاشـت

          بـنـمـودن صـحـبـت از گـریـبـان
          در هـیـچـکس اختیار نگذاشت

          بـنـگـر کـه صـفٰای آن بـنـا گـوش
          دل در بـر گـوشـوار نـگـذاشـت

          حــسـن تـو کـسـی نـدیـد کـو را
          تـا حـشـر بـه زیـر بـار نگذاشت

          شد گرم به خواب مرگ چشمم
          آن نـرگـس پـر خـمـار نـگـذاشت

          جان  رفت، رضی ز غم کشد آه
          بـاز ایـن دل پـر شـرار نگذاشت

موضوع: رضی الدین آرتیمانی،

[ چهارشنبه 22 بهمن 1393 ] [ 11:42 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رضی الدین آرتیمانی

غزل شمارهٔ ۱۷          
          در خــاطــر آنــشــوخ مــگـر نـالـه اثـر داشـت
          کـامـشـب دلـم از نـالـهٔ خـود شوق دگر داشت

          خـوش بـود سـرائـیـدن بـلـبـل بـه چـمـن لـیـک
          خــود بـر سـر دیـوار غـم آهـنـگ دگـر داشـت

          هرگز نه من از کس، نه کس از من نشدی شاد
          در خـلـقـت مـن چرخ، رضی تا چه نظر داشت

موضوع: رضی الدین آرتیمانی،

[ چهارشنبه 22 بهمن 1393 ] [ 11:40 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل رضی الدین آرتیمانی

غزل شمارهٔ ۱۶          
          مـرا در دل غـم جـانانه‌ای هست
          درون کـعـبـه‌ام بـتخانه‌ای هست

          ز لــب مـهـر خـمـوشـی بـر نـدارم
          کـه در زنـجیر من دیوانه‌ای هست

          خـرابـاتـم ز مـسـجـد خـوشتر آید
          کـه آنـجـا نـالـهٔ مـسـتـانه‌ای هست

          نـمـیـدانـم اگـر نـار اسـت اگـر نور
          همی  دانم که آتش خانه‌ای هست

          درخـشـان اختری شو گیتی افروز
          و گر نه شمع در هر خانه‌ای هست

          رضـــی گــویــی کــجٰا آرام داری
          کـهـن ویـرانه، ماتم خانه‌ای هست

موضوع: رضی الدین آرتیمانی،

[ چهارشنبه 22 بهمن 1393 ] [ 11:39 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic