اشعار زیبا

شعر فقط شعر فارسی:)

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۱۰          
          گـــر بـــیــازارد مــرا مــوری ، نــیــازارم و را
          خـود کـجـا آزار مـردم ای عـزیـزان ، من کجا

          نــزد مــا زاری بــه از آزار ، بــی زاری مــبـاش
          تـــا نـــگــیــرد بــر ســر بــازار ، آزاری تــو را

          در طریقت هر چه فرمائی ، به جان فرمان برم
          مــاجــرا بــگــذار بــا مــا ، مــاجـرا آخـر چـرا

          کــفــر بــاشـد در طـریـق عـاشـقـان ، آزار دل
          گــر مــســلــمــانــی، چــرا آزار مــی داری روا

          در جـهـان بـی خـودی ، مـن نـعمت الله یافتم
          گــفــت فـنـی شـو ، کـه یـابـی سـیـد مـلـک بـقـا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ شنبه 25 اردیبهشت 1395 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۹          
          از ازل تـــا ابـــد خـــوانـــد مــرا
          یــار مـن مـحـروم کـی مـانـد مـرا

          مـن بـه غـیـر او نـکـردم الـتفات
          حــضـرت او نـیـک مـی دانـد مـرا

          عـاقـبـت تـاج سـر شـاهـان شوم
          گــر بــه خـاک راه بـنـشـانـد مـرا

          یـک مـس بـی او نـخواهم زد دگر
          تـا دمـی از خـویـش بـسـتـاند مرا

          رو بدان درگاه دارم روز و شب
          از در خــود یــار کــی رانــد مـرا

          تـا ز مـن یـابـنـد مـردم بـهـره ها
          چـون درخـت مـیـوه افـشـاند مرا

          نـعـمـت الـلـه را نـدانـد هیچ کس
          در هــمــه عـالـم خـدا دانـد مـرا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ شنبه 25 اردیبهشت 1395 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۸          
          خـار بـی کـنـگـر چـه کـار آیـد مرا
          راه بــی رهــبــر چــه کـار آیـد مـرا

          گـر نـبـاشـد مـرتـضـی بـا من رفیق
          خــدمـت قـنـبـر چـه کـار آیـد مـرا

          عـیـسـی مـریم همی جویم به جان
          بــنــدگــی خــر چـه کـار آیـد مـرا

          گــر نــه سـر بـاشـد فـدای پـای او
          دردسـر بـر سـر چـه کـار آیـد مـرا

          خوشتر از مشک است بوی یار من
          مـشـک یـا عـنـبـر چـه کار آید مرا

          خـم مِی دار مـدام از حـضـرتـش
          جـام یـا سـاغـر چـه کـار آیـد مرا

          بـنـدگـی سـیدم چون پیشوا است
          خـدمـت سـنـجـر چـه کـار آید مرا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ شنبه 25 اردیبهشت 1395 ] [ 12:12 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۷          
          ظـهـور سـلـطـنـت عشق او است در دو سرا
          در آن ســرا قـدمـی نـه در آن سـرا بـه سـرآ

          چـو او اسـت در دو سـرا غـیـر او نـمـی بینم
          منم که از دل و جان عاشقم به هر دو سرا

          جـمـال او اسـت کـه در دو آیـنـه نـماند روی
          نـظـر بـه دیـدهٔ مـا کـن بـبـیـن بـه شاه و گدا

          مــدام هــمـدم جـام شـراب خـوش بـاشـد
          بــیــا و هــمــدم مـا شـو دمـی بـه ذوق بـیـا

          دلـم بـه گـوشـهٔ مـیـخـانـه مـی کشد هر دم
          چــنــانـکـه خـاطـر زاهـد بـه جـنـت الـمـأوا

          بـه سـوی مـا نـظـری کـن بـه چـشم ما بنگر
          کــه عـیـن مـا اسـت کـز او آبـرو دهـد مـا را

          بــه نــور دیـدهٔ سـیـد کـسـی کـه او را دیـد
          بــه هــر چــه مـی نـگـرد نـور او بـود پـیـدا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ شنبه 25 اردیبهشت 1395 ] [ 12:10 ب.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

غزل شاه نعمت الله ولی

غزل شمارهٔ ۵          
          رنــد مــســتـی جـو دمـی بـا او بـرآ
          از در مــیــخــانــهٔ مــا خــوش درآ

          مـجـلـس مـا را غـنـیـمـت مـی شـمـر
          زانـکـه اینجا خوشتر از هر دو سرا

          جـام مـی بـسـتـان و مستانه بنوش
          قـول مـا مـی گـو سـرودی مـی سرا

          خـوش خـرابـاتـی و خـم می سبیل
          مـا چـنـیـن مست و تو مخموری چرا

          آب چشم ما روان بر روی ما است
          بــاز مــی گــویــنـد بـا هـم مـاجـرا

          ماه  من امشب برآمد خوش خوشی
          تـو بـیـا تـا روز امـشـب خـوش بـرآ

          نــعــمــت دنــیــی و عـقـبـی آن تـو
          نــعــمـت الـلـه از هـمـه عـالـم مـرا

موضوع: شاه نعمت الله ولی،

[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 11:52 ق.ظ ] [ محمد امین مرادی ]

[ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic